กรมการกงสุล

ประวัติกรมการกงสุล

    


ประวัติกรมการกงสุล


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2418


              พระบาทสมเด็จพระจุลจอมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่
14 เมษายน พ.ศ. 2418 โดยทรงให้เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง
การต่างประเทศคนแรก ระหว่าง ปี พ.ศ. 2418-2428


เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี
เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ
คนแรก ระหว่างปี 2418-2428

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ
เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ
12 มิถุนายน พ.ศ. 2428 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2466


              ในปี พ.ศ. 2428 สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง
การต่างประเทศ โครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น โดยแรกเริ่ม
ประกอบด้วยกอง จำนวน 5 กอง โดยกองการกงสุล เป็นหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ ในปี
พ.ศ. 2435 มีการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง การต่างประเทศ สถานะของกรมการกงสุล นับเป็นกองหนึ่งในกรมการเมือง และแม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างอีกใน พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535 กิจการกงสุล
ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินไปโดยหลายหน่วยงานย่อยในกระทรวงการต่างประเทศ จนกระทั่ง
พ.ศ. 2541 จึงได้มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง โดยได้จัดตั้งกรมการกงสุล
และรวบรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจการกงสุลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ในด้านนี้ เป็นการเฉพาะ กรมการกงสุลได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ
 


นโยบาย

             รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เพื่อให้นโยบายการต่างประเทศสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยได้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้การต่างประเทศเป็นการต่างประเทศของประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะเป็นการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมภายในประเทศอีกทางหนึ่ง
 


วิสัยทัศน์

"องค์กรนำในการให้บริการด้านการกงสุลที่ทันสมัยและดีที่สุดเพื่อคนไทย"
"Digital Department of the Best & Smart Consular Services for Thai People"

 


พันธกิจ

1. ประสานและอำนวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก
    ในต่างประเทศภายใน 24 ชั่วโมง

2. ดำเนินมาตรการ/โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

3. จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง ในส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสมและจัดหน่วยหนังสือเดินทาง
   เคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึง

4. ขยายงานบริการด้านการกงสุล ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
   ด้วยการเพิ่มงานบริการรับเรื่องส่งต่อในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ
   และงานบริการด้านนิติกรณ์

5.นำนวัตกรรมการให้บริการด้านกงสุลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

 


โครงสร้างภายในกรมการกงสุล

กรมการกงสุลแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

3. กองสัญชาติและนิติกรณ์

4. กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

5. กองหนังสือเดินทาง