กรมการกงสุล

ผู้บริหารกรมการกงสุล

    


ผู้บริหารกรมการกงสุล

นายชาตรี อรรจนานันท์

อธิบดีกรมการกงสุล

นายสรยุทธ ชาสมบัติ

รองอธิบดีกรมการกงสุล

นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์

รองอธิบดีกรมการกงสุล

นางวรพรรณี ดำรงมณี

เลขานุการกรม กรมการกงสุล

นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์

ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์

นายจาตุรนต์ ไชยะคำ

ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง