กรมการกงสุล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ กรมการกงสุล

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539

ประกาศกรมการกงสุล ที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคน
     ประจำเรือกลับ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราชนิดได้หลายครั้ง
     แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ