กรมการกงสุล

สถิติการให้บริการ

    


สถิติการให้บริการ

สถิติผู้ขอหนังสือเดินทางทุกประเภทในปี พ.ศ. 2561

สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 2559 - 2561

สถิติการขอรับการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ปี 2561

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตปท ประจำปี 2561(จำแนกตามภูมิภาค)

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตปท ประจำปี 2561(จำแนกตามประเภท)

สถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2560

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตปท ประจำปี 2560 (จำแนกตามภูมิภาค)

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตปท ประจำปี 2560 (จำแนกตามประเภท)

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561