กรมการกงสุล

หน่วยงาน : กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

 

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว 
     มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจลงตราและการออกเอกสารการเดินทางสำหรับคนต่างด้าว                    
กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว แบ่งส่วนราชการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
- ฝ่ายตรวจลงตรา 
- ฝ่ายเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

ติดต่อ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว