กรมการกงสุล

หน่วยงาน : กองหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง 
     มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนสัญชาติไทย
กองหนังสือเดินทาง แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ 

- ฝ่ายอำนวยการ

- ฝ่ายหนังสือเดินทางธรรมดา 
- ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
- ฝ่ายตรวจสอบประวัติ 
- ฝ่ายผลิตเล่มหนังสือเดินทาง 
- ฝ่ายบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง 
- ฝ่ายจ่ายเล่มหนังสือเดินทาง และไปรษณีย์ 
- ฝ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ
- ฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทาง
- ฝ่ายกฎหมายและระเบียบหนังสือเดินทาง  

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- สำนักงานฯปิ่นเกล้า 
- สำนักงานฯบางนา 
- สำนักงานฯศูนย์แรงงาน 
- สำนักงานฯศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
- สำนักงานฯเชียงใหม่ 
- สำนักงานฯพิษณุโลก 
- สำนักงานฯอุดรธานี 
- สำนักงานฯขอนแก่น 
- สำนักงานฯนครราชสีมา 
- สำนักงานฯอุบลราชธานี 
- สำนักงานฯสุราษฎร์ธานี 
- สำนักงานฯภูเก็ต 
- สำนักงานฯสงขลา 
- สำนักงานฯยะลา 
- สำนักงานฯนครสวรรค์ 
- สำนักงานฯจันทบุรี 
- สำนักงานฯ เชียงราย
- สำนักงานฯ เมืองพัทยา

 

ติดต่อกองหนังสือเดินทาง