กรมการกงสุล

ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร กรมการกงสุล


นายวราวุธ  ชูวิรัช

ตำแหน่ง  อธิบดีกรมการกงสุล

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

นายโวสิต วรทรัพย์

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

นายสุวพงศ์  ศิริสรณ์

ตำแหน่ง เลขานุการกรม กรมการกงสุล


  ายธาตรี เชาวชตา

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างปร

นายมังกร  ประทุมแก้ว

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นายธนพล หวังอ้อมกลาง 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายรัชฎา จิวาลัย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง


นายอภัยชีพ บุนนาค
 

ตำแหน่ง  นักการทูตชำนาญการ รักษาราชการแทน
 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร