กรมการกงสุล

ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร กรมการกงสุล


นายชาตรี อรรจนานันท์

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการกงสุล รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการกงสุล

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

 


 

นายอัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา

ตำแหน่ง  อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

 

   

นายมังกร  ประทุมแก้ว

ตำแหน่ง  กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว

 


นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์

ตำแหน่ง เลขานุการกรม กรมการกงสุล


 

ายธาตรี เชาวชตา

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ


  นายธนพล หวังอ้อมกลาง 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

นายรัชฎา จิวาลัย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง


นายอภัยชีพ บุนนาค
 

ตำแหน่ง  นักการทูตชำนาญการ รักษาราชการแทน
 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร