กรมการกงสุล

ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร กรมการกงสุล


นายชาตรี อรรจนานันท์

ตำแหน่ง  อธิบดีกรมการกงสุล

 

 
นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล
 

 

 

นายสรยุทธ ชาสมบัติ

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

 

 

นายอัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา

ตำแหน่ง  อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

 

 

นายมังกร  ประทุมแก้ว

ตำแหน่ง  งสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว
 

นางสาววรพรรณี ดำรงมณี

ตำแหน่ง เลขานุการกรม กรมการกงสุล

 

นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

 
 

นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

 
 

นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

นายธนพล หวังอ้อมกลาง 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง

 

นายอภัยชีพ บุนนาค
 

ตำแหน่ง  นักการทูตชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร