กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร กรมการกงสุล


นายธงชัย ชาสวัสดิ์

ตำแหน่ง  อธิบดีกรมการกงสุล

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

นายโวสิต วรทรัพย์

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

นายธาตรี เชาวชตา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

  ายมังกร ประทุมแก้ว

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

นายไพสิฐ  บุญปาลิต 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์

นายรัชฎา จิวาลัย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง

  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

นายสุวพงศ์  ศิริกรณ์


ตำแหน่ง  เลขานุการกรมการกงสุล