กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร กรมการกงสุล


นายธงชัย ชาสวัสดิ์

ตำแหน่ง  อธิบดีกรมการกงสุล

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

นายโวสิต วรทรัพย์

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

นายสุวัฒน์ แก้วสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

  ายดนัย  เมนะโพธิ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

นายธาตรี เชาวชตา

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์

นายรัชฎา จิวาลัย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง

นายอัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

นางต้องฤดี  มากบุญ

ตำแหน่ง  เลขานุการกรมการกงสุล