กรมการกงสุล

ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร กรมการกงสุล


นายชาตรี อรรจนานันท์

ตำแหน่ง  อธิบดีกรมการกงสุล

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการกงสุล

 

 

นายอัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา

ตำแหน่ง  อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

 

 

นายมังกร  ประทุมแก้ว

ตำแหน่ง  กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์

ตำแหน่ง เลขานุการกรม กรมการกงสุล


นายธาตรี เชาวชตา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ


 

นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว


  นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

นายธนพล หวังอ้อมกลาง 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง


นายอภัยชีพ บุนนาค
 

ตำแหน่ง  นักการทูตชำนาญการ รักษาราชการแทน
 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร