กรมการกงสุล

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์

 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ 

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0-2572-8442 ตลอด 24 ชัั่วโมง
 
ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0-2575-1034 โทรสาร 0-2575-1038
E-mail : dca.sec@outlook.com
 

ติดต่อ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0-2575-1047 ถึง 51  โทรสาร 0-2575-1052
E-mail : consular02@mfa.go.th

ติดต่อ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว 
โทรศัพท์ 0-2575-1062 ถึง 4  โทรสาร 0-2575-1066
E-mail : consular03@mfa.go.th

ติดต่อ กองสัญชาติและนิติกรณ์ 
โทรศัพท์ 0-2575-1060 ถึง 61   โทรสาร 0-2575-1054
E-mail : consular04@mfa.go.th

ติดต่อ กองหนังสือเดินทาง 
โทรศัพท์ 0-2981-7257 ถึง 60  และ 02 203 5000 ต่อ 32303
ฝ่ายอำนวยการ 029817257 และ 0859114124 , 0930105248
โทรสาร 0-2981-7256 
E-mail : consular05@mfa.go.th

ติดต่อ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
โทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 48001-48008  โทรสาร 0-2-143-9634
E-mail : consular06@mfa.go.th