กรมการกงสุล

โครงสร้างกองหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทางเป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นอยู่กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คนไทย ในการออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทาง
โครงสร้างกองหนังสือเดินทางแบ่งเป็น 10 ฝ่าย และสำนักงานชั่วคราวในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดอีก 16 สาขา ดังนี้

 

หน่วยงานในกองหนังสือเดินทาง

ขอบข่ายหน้าที่/ความรับผิดชอบ

หมายเลขติดต่อ

ฝ่ายอำนวยการ   1. กำกับดูแล และให้ความสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในกองหนังสือเดินทาง และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการหนังสือเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กำหนดนโยบาย ระเบียบการให้บริการหนังสือเดินทาง

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานหนังสือเดินทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. ให้บริการคัดสำเนาประวัติการขอหนังสือเดินทาง

ฝ่ายอำนวยการ กองหนังสือเดินทาง
กรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 
 0-2981-7257 ถึง 60

โทรสาร 0-2981-7256
e-mail :
consular05@mfa.go.th
 

ฝ่ายหนังสือเดินทางธรรมดา รับคำร้องขอหนังสือเดินทางจากบุคคลสัญชาติไทยทั่วไป ที่ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว และหน่วยหนังสือเดินทางสัญจรในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทาง ฝ่ายหนังสือเดินทางธรรมดา กองหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์0-2981-7257-60
โทรสาร 0-2981-7256
ฝ่ายผลิตหนังสือเดินทาง ควบคุมตรวจสอบการผลิตเล่มหนังสือเดินทาง ตามคำร้องขอหนังสือเดินทางของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้รับหนังสือเดินทางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โทรศัพท์: 02981-7262ถึง 64

โทรสาร: 02981-7264

ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ
 
ให้บริการหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการแก่ข้าราชการซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยราชการให้เดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตรากับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศ โทรศัพท์: 02981-7257-60,
โทรสาร: 02575-1032
ฝ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ
 
1. ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศเกี่ยวกับงานด้านหนังสือเดินทาง โดยการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางของคนไทยในต่างประเทศจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง ก่อนดำเนินการผลิตเล่ม

2. เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ช่วยประสานกับหน่วยงานราชการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจัดหาข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลแก่คนไทยในต่างประเทศ 3. ให้ข้อสนเทศและคำปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
โทรศัพท์:  02981-7257-60, 02575-1067-9
โทรสาร : 02575-1068
ฝ่ายแก้ไขหนังสือเดินทาง 1. ให้บริการการแก้ไขและทำนิติกรณ์ในหนังสือเดินทางแบบเก่าที่ออกก่อนสิงหาคม 2548 และยังมีอายุใช้งานจนกว่าจะหมดอายุตามที่ระบุในหนังสือเดินทางนั้น

2. ให้บริการบันทึกข้อความในหนังสือเดินทาง e-passport เฉพาะ 2 กรณี
(1) การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น
(2) การบันทึกการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมเนื่องจากเล่มเดิมมี วีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานแทนการผนวกเล่ม

โทรศัพท์: 02981-7257-60, 02981-7268

โทรสาร : 02981-7269

ฝ่ายตรวจสอบประวัติ
 
ตรวจสอบประวัติบุคคลที่ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง ก่อนที่กองหนังสือเดินทางจะจัดทำเล่มหนังสือเดินทางให้กับผู้ยื่นคำร้องเพื่อเป็นหลักประกันว่า บุคคลผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางมิได้เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร อันเป็นผล มาจากการกระทำละเมิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง โทรศัพท์  0-2575-1031
โทรสาร 0-2981-7273
ฝ่ายจ่ายเล่มหนังสือเดินทางและไปรษณีย์
 
1. ให้บริการจ่ายเล่มหนังสือเดินทางที่ ผลิตเล่มเรียบร้อยแล้วให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยใช้เวลา 2 วันทำการหลังจากวันยื่นคำร้อง

2. จัดส่งหนังสือเดินทางที่ผลิตเล่มเรียบร้อยแล้วไปทางไปรษณีย์ให้ประชาชนที่ยื่นคำขอที่กรุงเทพฯ และมีความประสงค์รับเล่มทางไปรษณีย์ EMS ซึ่งประกันการสูญหาย และผู้ร้องไม่เสียเวลามารับเล่มด้วยตนเอง สำหรับผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวัดจะรับเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น การส่งทางไปรษณีย์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ
โทรศัพท์: 02981-7257-60, 02981-7278-79
โทรสาร: 02981-7275
ฝ่ายกฎหมายและระเบียบหนังสือเดินทาง
 
1. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบหนังสือเดินทาง

2. ให้คำปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านคดีความเกี่ยวกับงานหนังสือเดินทาง

3. ดำเนินการด้านการมอบอำนาจและรับมอบอำนาจในงานคดีหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 33428 ถึง 33431
ฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทาง
 
1. ศึกษาและพัฒนาระบบหนังสือเดินทางไทย

2. ดำเนินการด้านความร่วมมือเกี่ยวกับระบบหนังสือเดินทางระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
โทรศัพท์ :02 203 5000 ต่อ 33407 และ 33410


 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

โปรดดูรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ได้
สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง