กรมการกงสุล

วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

 

 

กองหนังสือเดินทางกำหนดวิสัยทัศน์ ในการให้บริการหนังสือเดินทางไว้ ดังนี้
“กองหนังสือเดินทางจะมุ่งสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการหนังสือเดินทางด้วยการนำเทคโนโลยีและรูปแบบที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลากหลายได้ ”
 
 

ค่านิยมกองหนังสือเดินทางได้มุ่งหวังให้บุคลากร มีค่านิยมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปได้ด้วยดี ในการนี้จึงได้กำหนดค่านิยม เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ ดังนี้
“ข้าราชการและพนักงานทุกคนต้องยึดมั่นในการให้บริการแบบมืออาชีพและยอมรับในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้บริการ”