กรมการกงสุล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

กระทรวงการต่างประเทศ
 • ถนนศรีอยุธยา     โทร. 0 2203 5000                  
  • กรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ)     โทร. 02 203 5000 กด 1
 • กระทรวงแรงงาน 
  • กรมการจัดหางาน                                 
   • สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ     โทร. 0 2272 2907-9                                
   • ศูนย์ปราบปรามนายหน้า     โทร. 0 2245 6763                  
  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     โทร. 0 2247 9420        0 2248 3398                  
  • ด่านตรวจคนหางาน (ดอนเมือง)     โทร. 0 2504 2536        0 2504 2540                  
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     Hotline 0 2245 4310-4
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                   
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     โทร. 0 2659 6161        0 2659 6157        0 2246 8658-9                  
  • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์     โทร. 0 2651 7739                    
  • เด็ก เยาวชน และสตรี       โทร. 0 2651 7742                 
  • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     โทร. 0 2612 8739        0 2612 8759
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                  
  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู)     โทร. 0 2287 3101                  
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง     โทร. 0 2134 0228 ถึง 9                    
  • ท่าอากาศยานแห่งชาติ (สุวรรณภูมิ)                  
  • งานพิทักษ์เด็ก เยาวน และสตรี     โทร. 0 2250 1533                    
  • ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.)       0 2205 3412 ต่อ 26                  
  • กองปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก     โทร. 0 2512 1533                    
  • เยาวชน และสตรี (บก.ปดส.)แฟกซ์ 0 2512 0092                 
  • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ     โทร. 0 2281 3245
 • สำนักแพทย์การท่าอากาศยาน     โทร. 0 2132 7777
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การท่าอากาศยาน     โทร. 0 2504 3851