บริการ

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

กองสัญชาติและนิติกรณ์
โทรศัพท์ : 0 2575 1058 โทรสาร : 0 2575 1054 E-mail : consular04@mfa.mail.go.th


 

ขั้นตอนการรับรองเอกสาร สถานที่ให้บริการ
รับรองนิติกรณ์เอกสาร
การรับรองเอกสาร
ที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ
เอกสารที่ต้องเตรียม
เพื่อขอรับการนิติกรณ์

 

 

เอกสารการทะเบียน
ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
เอกสารภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ
บริการรับรองเอกสาร
ทางไปรษณีย์