บริการ

การออกเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
โทรศัพท์ : 0 2575 1062 ถึง 4 โทรสาร : 0 2575 1066 E-mail : consular03@mfa.mail.go.th


   
หนังสือเดินทางคนต่างด้าว
(Travel Document for Aliens-T.D.)
เอกสารเดินทางฉุกเฉิน
(Emergency Certificate-E.C.)