บริการ

ประเภทและหลักเกณฑ์การขอ Visa

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
โทรศัพท์ : 0 2575 1062 ถึง 4 โทรสาร : 0 2575 1066 E-mail : consular03@mfa.mail.go.th


คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(Transit Visa)
นักท่องเที่ยว
(Tourist Visa)
คนอยู่ชั่วคราว
(์Non-Immigrant Visa)
ทูต
(Diplomatic Visa)

 

 
ราชการ
(Official Visa)
อัธยาศัยไมตรี
(Courtesy Visa)
คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนัก
ในราชอาณาจักรระยะยาว
(Long Stay O-A , O-X)