บริการ

คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนัก ในราชอาณาจักรระยะยาว
(Long Stay O-A , O-X)

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
โทรศัพท์ : 0 2575 1062 ถึง 4 โทรสาร : 0 2575 1066 E-mail : consular03@mfa.co.th


   
Non-Immigrant Visa
"O-A" Long Stay
Non-Immigrant Visa
"O-X" Long Stay