บริการ

ประเภท / ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง


หนังสือเดินทางทั่วไป

 

บุคคลทั่วไป เยาวชน
(อายุต่ำกว่า 20 ปี)
พระภิกษุ สามเณร เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

 


หนังสือเดินทางประเภทอื่นๆ

 

หนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางชั่วคราว

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้