บริการ

หนังสือเดินทาง : บุคคลทั่วไป

    

งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
(บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

2. การรับเล่มหนังสือเดินทาง
   2.1 เงื่อนไขในการรับเล่มหนังสือเดินทางแบบปกติ
        1) หากยื่นคำร้องที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า
            และสำนักงานฯ มีนบุรี ผู้ร้องสามารถ
             (1) รับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง
             (2) รับทางไปรษณีย์ (EMS)
             (3) รับทางไปรษณีย์ (PSP)
        2) ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยลงลายมือชื่อ
            มอบอำนาจในใบรับเล่มพร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง
        3) กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานฯ MRT คลองเตย จะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ (PSP)
            เท่านั้น
        4) กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานฯ ในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ (EMS)
            เท่านั้น
   2.2 เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป**
        1) ได้รับเล่มในวันทำการถัดไปที่ฝ่ายจ่ายเล่มกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ในเวลาเดียวกันกับ
            ที่ชำระเงินเสร็จสิ้น
        2) สำนักงานที่ให้บริการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ
            ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี สำนักงานฯ MRT คลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง
   2.3 เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน**
        1) ยื่นคําร้องและชำระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น
        2) ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 14.30 -16.30 น.
        3) สำนักงานที่ให้บริการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ
            ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี สำนักงานฯ MRT คลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

หมายเหตุ
   1. ข้อ 2.2 และ 2.3 ให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม
   2. การรับบริการตามข้อ 2.3 (รับเล่มในวันทำการเดียวกัน) ให้แจ้งความประสงค์ ขอรับบริการ
       ที่จุดรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.

  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 3 วันทำการ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง หากถูกต้องครบถ้วนจะแจกบัตรคิว และเรียกผู้ร้องเข้ารับบริการตามลำดับคิว
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
15 นาที กองหนังสือเดินทาง
2) การตรวจสอบเอกสาร
เรียกผู้ร้องเข้ารับบริการตามคิว วัดส่วนสูง
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
3) การพิจารณา
เข้าบูธบริการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ รูปใบหน้า ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ลายมือผู้ถือหนังสือเดินทาง
และทำสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่
จะเดินทางไปต่างประเทศ
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
20 นาที กองหนังสือเดินทาง
4) ชำระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการรับรอง
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
5) การพิจารณา
ผลิตหนังสือเดินทาง และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง
2 วันทำการ กองหนังสือเดินทาง
6) จ่ายเล่มหนังสือเดินทาง (รับด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
  รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : บัตรประจำตัวประชาชนต้องยังมีอายุ
การใช้งาน และยังไม่ถูกยกเลิก
สำนักบริหารการทะเบียน
2) หนังสือเดินทางเล่มเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีเคยทำหนังสือเดินทาง
และหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังมีอายุการใช้งาน
หรือใบแจ้งความ กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิม
ที่ยังมีอายุการใช้งานสูญหาย
กองหนังสือเดินทาง
  ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
(บาท / ร้อยละ)
1) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
1,000 บาท
2) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
2,000 บาท
3) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
3,000 บาท
4) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางฮัจญ์
หมายเหตุ : หากผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนก็จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยให้ปฏิบัติตาม หนังสือเดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี
400 บาท
5) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท
6) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (Passport Speed Post - PSP)
หมายเหตุ : ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย
60 บาท
7) ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : หากผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนก็จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยให้ปฏิบัติตามตาม หนังสือเดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี
30 บาท
  ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 02981 7257 โทรสาร 02 981 7256
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132)
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :Fad.pacc@gmail.com
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
1. การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทย.จำกัด.ซึ่งโดยเฉลี่ยใช้เวลาดังนี้
   - การขอรับบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (PSP) ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย ซึ่งจะได้รับเล่มภายใน 3 วันทำการ (นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
   - การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) จะได้รับเล่มประมาณ 5 - 7 วันทำการ (นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง) 2. การขอหนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ (อายุหนังสือเดินทาง 2 ปี) ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองตามหลักเกณฑ์ และวิธีเดียวกับการขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปพร้อมแสดงหลักฐานเพิ่มมเติม คือ หนังสือจากสำนัก จุฬาราชมนตรี หรือหนังสือจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด รับรองสถานะการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

อ้างอิง : คู่มือประชาชน งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์)
           5 กันยายน พ.ศ.2561