บริการ

หนังสือเดินทาง : เยาวชน (ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

    

งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องใช้กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
   - บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ (เอกสารลำดับที่ 1) ที่ยังมีอายุการใช้งาน
   - สูติบัตรฉบับจริง (เอกสารลำดับที่ 2) กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์
   - บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา (เอกสารลำดับที่ 4)
   - บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา (เอกสารลำดับที่ 5)

โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง เว้นแต่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1- 1.6

   1.1 กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้
         ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานของ บิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ หรือหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ (เอกสารลำดับที่ 7)
         * เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (เอกสารลำดับที่ 8) จากอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ ให้บุคคลอื่น (ที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ ข้างต้น พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ (เอกสารลำดับที่ 6)

   1.2 กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของมารดา
         มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียวพร้อมกับบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (เอกสารลำดับที่ 9) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา (เอกสารลำดับที่ 5)

   1.3 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า
         บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่า (เอกสารลำดับที่ 10) สามารถเป็น ผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี (เอกสารลำดับที่ 4 หรือ 5)

   1.4 กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม
         ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (เอกสารลำดับที่ 11) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรม (เอกสารลำดับที่ 6)

   1.5 กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต
         ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตมาลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง (เอกสารลำดับที่ 12) และบัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี (เอกสารลำดับที่ 4 หรือ 5)

   1.6 กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง เช่น
          - กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
          - กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหา
             อีกฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้
          - กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาโดยตลอด
             และไม่สามารถติดต่อมารดาได้
         ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคำสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคำสั่งศาลฯ (เอกสารลำดับที่ 13) และ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอำนาจปกครองตามคำสั่งศาล (เอกสารลำดับที่ 6)

หมายเหตุ
   หากผู้มีอำนาจปกครองตามข้อ 1.2 ข้อ 1.3 ข้อ 1.4 ข้อ 1.5 และข้อ 1.6 ไม่สามารถมาลงนาม ให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้บุคคลดังกล่าวทำหนังสือให้ความยินยอมตามข้อ 1.1 ขอรับบริการที่จุดรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.

2. การรับเล่มหนังสือเดินทาง

   2.1 เงื่อนไขในการรับเล่มหนังสือเดินทางแบบปกติ
         1) หากยื่นคำร้องที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ศรีนครินทร์
             สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ มีนบุรี ผู้ร้องสามารถ
             (1) รับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง
             (2) รับทางไปรษณีย์ (EMS) หรือ (3) รับทางไปรษณีย์ (PSP)
         2) ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยลงลายมือชื่อ
             มอบอำนาจใน ใบรับเล่มพร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง
         3) กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย จะได้รับหนังสือเดินทาง
             ทางไปรษณีย์ (PSP) เท่านั้น
         4) กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทาง
             ทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น

   2.2 เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
         1) ได้รับเล่มในวันทำการถัดไปที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ในเวลาเดียวกัน
             กับที่ชำระเงินเสร็จสิ้น
         2) สำนักงานที่ให้บริการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ศรีนครินทร์
             สำนักงานหนังสือ เดินทางฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานหนังสือเดินทางฯ มีนบุรี สำนักงาน
             หนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย และสำนักงาน หนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

   2.3 เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน
         1) ยื่นคำร้องและชำระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น.
         2) ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุลตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.30 น.
         3) สำนักงานที่ให้บริการ กรมการกงสุล สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ศรีนครินทร์ สำนักงาน
             หนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ มีนบุรี สำนักงานหนังสือเดินทางฯ
             หMRTคลองเตย และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

หมายเหตุ
   1. ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม
   2. การรับบริการตามข้อ 2.3 (รับเล่มในวันทำการเดียวกัน) ให้แจ้งความประสงค์ขอรับบริการ
       ที่จุดรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.

  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 3 วันทำการ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง หากถูกต้องครบถ้วนจะแจกบัตรคิว และเรียกผู้ร้องเข้ารับบริการตามลำดับคิว
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
15 นาที กองหนังสือเดินทาง
2) การตรวจสอบเอกสาร
เรียกผู้ร้องเข้ารับบริการตามคิว วัดส่วนสูง
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
3) การพิจารณา
เข้าบูธบริการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ รูปใบหน้า ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ลายมือผู้ถือหนังสือเดินทาง และทำสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
20 นาที กองหนังสือเดินทาง
4) ชำระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ รับรอง
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
5) การพิจารณา
ผลิตหนังสือเดินทาง และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง
2 วันทำการ กองหนังสือเดินทาง
6) จ่ายเล่มหนังสือเดินทาง (รับด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
  รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : บัตรประจำตัวประชาชนต้องยังมีอายุการใช้งาน และยังไม่ถูกยกเลิก
สำนักบริหารการทะเบียน
2) สูติบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์
และยังไม่ได้ทำบัตรประจําตัวประชาชน
สำนักบริหารการทะเบียน
3) หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีเคยทำหนังสือเดินทาง
และหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังมีอายุการใช้งาน
หรือใบแจ้งความ กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิม
ที่ยังมีอายุการใช้งานสูญหาย
กองหนังสือเดินทาง
4) บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาที่ยังมีอายุการใช้งาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ :
(1) กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง
     ฉบับจริงของบิดา
(2) บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง เว้นแต่เข้ากรณี
     หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขออย่างใด
     อย่างหนึ่งตามข้อ 1.1 - 1.6
สำนักบริหารการทะเบียน
5) บัตรประจำตัวประชาชนของมารดาที่ยังมีอายุการใช้งาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ :
(1) กรณีมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง
     ฉบับจริงของมารดา
(2) บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม
     ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง เว้นแต่เข้ากรณี
     หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขออย่างใด
     อย่างหนึ่งตามข้อ 1.1 - 1.6
สำนักบริหารการทะเบียน
6) บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับบุตรบุญธรรม หรือ ผู้มีอำนาจปกครองตามคำสั่งศาล
แล้วแต่กรณี

ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
สำนักบริหารการทะเบียน
7) หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
8) หนังสือมอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
9) บันทึกคำให้การรับรองปกครองบุตร (ป.ค.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
10) บันทึกการหย่าที่ระบุให้บิดา หรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
11) ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
12) ใบมรณบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
13) คำสั่งศาล ซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
  ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
(บาท / ร้อยละ)
1) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
1,000 บาท
2) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
2,000 บาท
3) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
3,000 บาท
4) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางฮัจญ์
หมายเหตุ : หากผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนก็จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยให้ปฏิบัติตามตาม หนังสือเดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี
400 บาท
5) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท
6) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์
(Passport Speed Post - PSP)

หมายเหตุ : ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย
60 บาท
7) ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : หากผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนก็จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยให้ปฏิบัติตาม หนังสือเดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี
30 บาท
  ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 02981 7257 โทรสาร 02 981 7256
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132)
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :Fad.pacc@gmail.com
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
1. การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทย.จำกัด.ซึ่งโดยเฉลี่ยใช้เวลาดังนี้
   - การขอรับบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (PSP) ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย ซึ่งจะได้รับเล่มภายใน 3 วันทำการ (นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
   - การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) จะได้รับเล่มประมาณ 5 - 7 วันทำการ (นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง)
2. การขอหนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ (อายุหนังสือเดินทาง 2 ปี) ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองตามหลักเกณฑ์
และวิธีเดียวกับการขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปพร้อมแสดงหลักฐานเพิ่มมเติม คือ หนังสือจากสำนักจุฬาราชมนตรี หรือหนังสือจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด รับรองสถานะการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

อ้างอิง : คู่มือประชาชน งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
           5 กันยายน พ.ศ.2561