บริการ

พระภิกษุ-สามเณร

    

งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
(หนังสือเดินทางทั่วไปที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร)

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์ของศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

2. เงื่อนไขในการรับเล่มหนังสือเดินทางแบบปกติ
    1) หากยื่นคำร้องที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า
        และสำนักงานฯ มีนบุรี ผู้ร้องสามารถ
        (1) รับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง
        (2) รับทางไปรษณีย์ (EMS)
        (3) รับทางไปรษณีย์ (PSP)
    2) ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยลงลายมือชื่อ
        มอบอำนาจในใบรับเล่มพร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง
    3) กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานฯ ในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น

3.เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป**
    1) ได้รับเล่มในวันทำการถัดไปที่ฝ่ายจ่ายเล่มกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ในเวลาเดียวกันกับ
        ที่ชำระเงินเสร็จสิ้น
    2) สำนักงานที่ให้บริการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ
        ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี สำนักงานฯ MRT คลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

4.เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน**
    1) ยื่นคําร้องและชำระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น
    2) ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 14.30 -16.30 น.
    3) สำนักงานที่ให้บริการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ
        ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี สำนักงานฯ MRT คลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

หมายเหตุ
   1. ข้อ 3 และ 4 ให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม
   2. การรับบริการตามข้อ 2.3 (รับเล่มในวันทำการเดียวกัน) ให้แจ้งความประสงค์ ขอรับบริการ
      ที่จุดรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.

  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 3 วันทำการ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง หากถูกต้องครบถ้วนจะแจกบัตรคิว และเรียกผู้ร้องเข้ารับบริการตามลำดับคิว
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
15 นาที กองหนังสือเดินทาง
2) การตรวจสอบเอกสาร
เรียกผู้ร้องเข้ารับบริการตามคิว วัดส่วนสูง
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
3) การพิจารณา
เข้าบูธบริการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ รูปใบหน้า ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ลายมือผู้ถือหนังสือเดินทาง และทำสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
20 นาที กองหนังสือเดินทาง
4) ชำระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ รับรอง
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
5) การพิจารณา
ผลิตหนังสือเดินทาง และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง
2 วันทำการ กองหนังสือเดินทาง
6) จ่ายเล่มหนังสือเดินทาง (รับด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
5 นาที กองหนังสือเดินทาง
  รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : บัตรประจำตัวประชาชนต้องยังมีอายุ
การใช้งาน และยังไม่ถูกยกเลิก
-
2) หนังสือเดินทางเล่มเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีเคยทำหนังสือเดินทาง
และหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังมีอายุการใช้งาน
หรือใบแจ้งความ กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิม
ที่ยังมีอายุการใช้งานสูญหาย
กองหนังสือเดินทาง
3) หนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนา
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
4) ทะเบียนบ้านหรือวัด ที่มีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
-
5) หนังสือแต่งตั้งสมณะศักดิ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : เช่น ใบเปรียญธรรม ใบฐานานุกรม
-
6) ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
-
7) หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมกับให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาส และประทับตราของวัด
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : กรณีสามเณร
-
  ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
(บาท / ร้อยละ)
1) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
1,000 บาท
2) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
2,000 บาท
3) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน
หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
3,000 บาท
4) ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางฮัจญ์
หมายเหตุ : หากผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนก็จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือเดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี
400 บาท
5) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท
6) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์
(Passport Speed Post - PSP)

หมายเหตุ : ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย
60 บาท
7) ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : หากผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนก็จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยให้ปฏิบัติตามตาม หนังสือเดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี
30 บาท
  ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 02981 7257 โทรสาร 02 981 7256
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132)
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :Fad.pacc@gmail.com
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
1. การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทย.จำกัด.ซึ่งโดยเฉลี่ยใช้เวลาดังนี้
   - การขอรับบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (PSP) ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย ซึ่งจะได้รับเล่มภายใน 3 วันทำการ (นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
   - การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) จะได้รับเล่มประมาณ 5 - 7 วันทำการ (นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง) 2. การขอหนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ (อายุหนังสือเดินทาง 2 ปี) ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองตามหลักเกณฑ์ และวิธีเดียวกับการขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปพร้อมแสดงหลักฐานเพิ่มมเติม คือ หนังสือจากสำนัก จุฬาราชมนตรี หรือหนังสือจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด รับรองสถานะการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

อ้างอิง : คู่มือประชาชน งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (หนังสือเดินทางทั่วไปที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร)
           5 กันยายน พ.ศ.2561