บริการ

หนังสือเดินทาง : งานบันทึกหนังสือเดินทาง-Endorsement

    

งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
(งานบันทึกหนังสือเดินทาง-Endorsement)

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement)

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

1. การรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่มีวีซ่าต่างประเทศ
   เอกสารลําดับที่ 1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
   เอกสารลําดับที่ 2 หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทาง และหน้าที่มี
                           การต่ออายุหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)
   เอกสารลําดับที่ 5 สําเนาหน้าวีซาที่มีอายุการใช้งาน

2. การรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ไม่มีวีซ่าต่างประเทศ
   เอกสารลําดับที่ 1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
   เอกสารลําดับที่ 2 หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทาง และหน้าที่มี
                           การต่ออายุหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

3. การรับรองลายมือชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง กรณีเปลี่ยนลายมือชื่อฯ
   เอกสารลําดับที่ 1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
   เอกสารลําดับที่ 3 บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารลําดับที่ 4 สูติบัตรตัวจริง
                           (กรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้ทําบัตรประจําตัวประชาชน)
   หมายเหตุ : ผู้ถือหนังสือเดินทางต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น

4. การรับรองหนังสือเดินทาง กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย
   เอกสารลําดับที่ 1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
   เอกสารลําดับที่ 6 ใบแจ้งความซึ่งระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย พร้อมสำเนา

5. การรับรองหนังสือเดินทางกรณีชื่อ - นามสกุล หรือคํานําหน้าชื่อไม่ตรงกันกับเล่มเดิม
   5.1 กรณีมีวีซ่าต่างประเทศ
   เอกสารลําดับที่ 1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
   เอกสารลําดับที่ 2 หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทาง และหน้าที่มี
                           การต่ออายุหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)
   เอกสารลําดับที่ 3 บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารลําดับที่ 4 สูติบัตรตัวจริง
(กรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจําตัวประชาชน)
   เอกสารลําดับที่ 5 สําเนาหน้าวีซาที่มีอายุการใช้งาน
   เอกสารลําดับที่ 7 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเอกสารลําดับที่ 8 ใบสำคัญการสมรส หรือ
เอกสารลําดับที่ 9 ใบสำคัญการหย่า หรือเอกสารลําดับที่ 10 หนังสือรับรองการแก้ไขคํานําหน้า
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
   5.2 กรณีไม่มีวีซ่าต่างประเทศ
   เอกสารลําดับที่ 1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
   เอกสารลําดับที่ 2 หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทาง และหน้าที่มี
                           การต่ออายุหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)
   เอกสารลําดับที่ 3 บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารลําดับที่ 4 สูติบัตรตัวจริง (กรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้ทําบัตรประจําตัวประชาชน)
   เอกสารลําดับที่ 7 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเอกสารลําดับที่ 8 ใบสำคัญการสมรส หรือ
เอกสารลําดับที่ 9 ใบสำคัญการหย่า หรือเอกสารลําดับที่ 10 หนังสือรับรองการแก้ไขคํานําหน้า
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี

  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 1 ถึง 2 วันทำการ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
30 นาที กองหนังสือเดินทาง
2) ชำระค่าธรรมเนียม 10 นาที กองหนังสือเดินทาง
3) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจเอกสารอีกครั้ง ประทับตรายางรับรองหนังสือเดินทางตามประเภทที่จะขอรับรอง และเสนอเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจลงนาม รับรอง
4 ถึง 23 ชั่วโมง กองหนังสือเดินทาง
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองหนังสือเดินทาง รับรอง
10 นาที กองหนังสือเดินทาง
4) จ่ายเล่มหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ
ระยะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่เวลาที่ประชาชนเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ
10 นาที กองหนังสือเดินทาง
  รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
กองหนังสือเดินทาง
2) หนังสือเดินทางเล่มเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทาง และหน้าที่มี
                           การต่ออายุหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
กองหนังสือเดินทาง
3) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
สำนักบริหารการทะเบียน
4) สูติบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : กรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจําตัวประชาชน
สำนักบริหารการทะเบียน
5) สำเนาหน้าวีซ่าที่มีอายุการใช้งาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
-
6) ใบแจ้งความ
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : ใบแจ้งความต้องระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย
-
7) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
-
8) ใบสำคัญการสมรส
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
-
9) ใบสำคัญการหย่า
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
-
10) หนังสือรับรองการแก้ไขคํานําหน้า
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
-
  ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
(บาท / ร้อยละ)
1) ค่าธรรมเนียมขอคัดประวัติการทําหนังสือเดินทาง 100 บาท
2) ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาคู่มือประชาชน 30 บาท
  ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 02981 7257 โทรสาร 02 981 7256
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132)
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :Fad.pacc@gmail.com
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาการดําเนินการ 1 วันทําการ เฉพาะสถานการณ์ปกติเท่านั้น อาจมีเหตุผลจําเป็นบางประการที่กระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
2. กรณีมอบอํานาจ
   2.1 กรณีผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) หรือกรณีผู้เยาว์อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20
         ปีบริบูรณ์ ให้ผู้อื่นมาดําเนินการบันทึกหนังสือเดินทางแทนจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
      (1) หนังสือมอบอํานาจ
      (2) สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจและพยาน 2 คน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.2 กรณีผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
      (1) หนังสือมอบอํานาจ โดยให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้มอบอํานาจ
      (2) สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยาน 2 คนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. การรับรองสถานที่เกิดจะรับรองเฉพาะหนังสือเดินทางรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (เล่มที่ขอทําก่อน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 /ค.ศ. 2005) โดยนําหนังสือเดินทางรุ่นเก่าฯ ที่ต้องการรับรองสถานที่เกิด พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทาง และหน้าที่มีการต่ออายุหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)
4. การบันทึกหนังสือเดินทางสามารถดําเนินการได้ในหนังสือเดินทางประเภทเดียวกันเท่านั้น

อ้างอิง : คู่มือประชาชน งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (งานบันทึกหนังสือเดินทาง-Endorsement)
           5 กันยายน พ.ศ.2561