บริการ

หนังสือเดินทาง : การคัดประวัติการทําหนังสือเดินทาง

    

งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
(การขอคัดประวัติการทําหนังสือเดินทาง)

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. กรณียื่นขอคัดประวัติการทําหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง

    (1) ผู้ยื่นคําร้องกรอกข้อมูลในใบคําร้องนิติกรณ์ พร้อมยื่นหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
         (เอกสารลําดับที่ 1) และสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นขอคัดประวัติการทําหนังสือเดินทาง

    2.1 กรณีผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) หรือกรณีผู้เยาว์ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ มอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นขอคัดประวัติการทําหนังสือเดินทาง

(1) หนังสือมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 6) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

(2) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 3)
     และเอกสารลําดับที่ 4)

(3) สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจและพยาน 2 คน
     พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารลําดับที่ 3 เอกสารลําดับที่ 4 เอกสารลําดับที่ 5)

    2.2 กรณีผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์

(1) หนังสือมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 6) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท โดยให้บิดาหรือมารดา
     เป็นผู้มอบอํานาจ

(2) สูติบัตร (ฉบับจริง) ของผู้เยาว์ (เอกสารลําดับที่ 2) และสำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     (เอกสารลําดับที่ 2)

(3) บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 3
     และเอกสารลําดับที่ 4)

(4) สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจและพยาน 2 คน พร้อมลง
     ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารลําดับที่ 3 เอกสารลําดับที่ 4 และเอกสารลําดับที่ 5)

  ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ช่องบริการ 100 ชั้น 2 กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02 981 7260 เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น.
  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 1 วันทำการ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร
10 นาที กองหนังสือเดินทาง
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
1 ชั่วโมง กองหนังสือเดินทาง
3) รับเอกสาร 10 นาที กองหนังสือเดินทาง
  รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
สำนักบริหารการทะเบียน
2) สูติบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
สำนักบริหารการทะเบียน
3) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
สำนักบริหารการทะเบียน
4) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
สำนักบริหารการทะเบียน
5) บัตรประจําตัวประชาชนของพยาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ    สำเนา 1 ฉบับ
สำนักบริหารการทะเบียน
6) หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สำเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
กองหนังสือเดินทาง
  ค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) ค่าธรรมเนียมขอคัดประวัติการทําหนังสือเดินทาง 100 บาท
  ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 02981 7257 โทรสาร 02 981 7256
2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132)
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :Fad.pacc@gmail.com
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ

อ้างอิง : คู่มือประชาชน งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (การขอคัดประวัติการทําหนังสือเดินทาง)
           5 กันยายน พ.ศ.2561