บริการ

    

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

• จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล เขตและแขวง (ไทย/อังกฤษ)/ ราชบัณฑิตยสถาน
• ยศทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ (ไทย-อังกฤษ)/ กองบัญชาการทหารสูงสุด
• ยศตำรวจ (ไทย-อังกฤษ)/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ตำแหน่งทางการทูต (ไทย/อังกฤษ)
• หน่วยงานการศึกษา (ไทย-อังกฤษ)/ กระทรวงศึกษาธิการ
• หน่วยงานปกครอง (ไทย-อังกฤษ)/ กรมการปกครอง
• หน่วยงานสาธารณสุข โรคและสาเหตุการตายต่าง ๆ (ไทย-อังกฤษ)
• คำนำหน้านาม (ไทย-อังกฤษ)
• คำแปลปีเกิด (ปีนักษัตร)
• รายชื่อตำแหน่งข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551(ไทย-อังกฤษ)
ตามสายงาน ประเภท และตำแหน่ง กำหนดใหม่โดย สนง.กพ. 

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้