บริการ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกรณ์

    

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกรณ์

 

    ประเภทของเอกสาร          เอกสารที่ต้องเตรียม      
 1. บัตรประจำตัวประชาชน    
     บัตรข้าราชการ 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
  -  ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา
     (กรณีเป็นทะเบียน ที่คัดสำเนาจากอำเภอ / เขต)   

  2. หนังสือสุทธิ 

  -  ต้นฉบับหนังสือสุทธิ
  -  สำเนาต้นฉบับ
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 

  3. ทะเบียนบ้าน
       (ทร. 14 / ทร. 14/1)  

  -  ต้นฉบับทะเบียนบ้าน + สำเนาต้นฉบับภาษาไทย
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
  -  ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา
     (กรณืเป็นทะเบียน ที่คัดสำเนาจากอำเภอ / เขต) 

  หมายเหตุ  - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                      ได้จากสำนักงานทะเบียน / อำเภอต่างๆ

  4. สูติบัตร 
      (ทร. 1, ทร. 1/1,
       ทร. 19/1, ทร. 19/4) 

 

  -  ต้นฉบับสูติบัตร + สำเนาต้นฉบับภาษาไทย 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา
     (กรณี่เป็นทะเบียน ที่คัดสำเนาจากอำเภอ / เขต) 

  หมายเหตุ  -  เอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศสเปน
                       ต้องรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่อำเภอด้วย
                    - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                       ได้จากสำนักงานทะเบียน / อำเภอต่างๆ

  5. มรณบัตร
      (ทร. 1,  ทร. 1/1
       ทร. 19/1, ทร. 19/4)  

  -  ต้นฉบับมรณบัตร + สำเนาต้นฉบับภาษาไทย 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา
     (กรณีเป็นทะเบียน ที่คัดสำเนาจากอำเภอ / เขต)

  หมายเหตุ  - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ 
                      ได้จากสำนักงานทะเบียน / อำเภอต่างๆ

  5.1  เอกสารมรณบัตร (ต่างประเทศ) 

   -   ต้นฉบับเอกสาร มรณบัตร ต่างประเทศ
   -   สำเนาเอกสาร มรณบัตร ที่ผ่านการรับรอง
       โดยสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ 
   -   คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
   -   บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
       หนังสือเดินทาง (ฝ่ายต่างประเทศ) + สำเนา
       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  6. หนังสือรับรองความเป็นโสด  
      (เอกสารไทย) 

  -  หนังสือรับรองความเป็นโสดที่อำเภอ / เขต ออกให้ 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   

  7. หนังสือรับรองความเป็นโสด 
      (เอกสารต่างประเทศ)  

  -  หนังสือรับรองความเป็นโสดที่สถานเอกอัครราชทูต
      ต่างประเทศออกให้
  -  สำเนาหนังสือรับรองความเป็นโสดที่ประเทศนั้น ๆ     
     ออกให้  (หากมีให้นำมาแสดงด้วย) 
  -  คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
  -  คู่สมรสฝ่ายต่างประเทศ  ให้ยื่น
      -  สำเนาหนังสือเดินทาง
      -  หน้าการตรวจลงตรา (วีซ่า)
      -  หน้าการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย
      -  รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า 
      -  คู่สมรสฝ่ายไทย ให้ยื่น
      - บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
        พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  หมายเหตุ  -  ฝ่ายต่างประเทศ ต้องได้รับการ
                     อนุญาตให้พำนักในประเทศไทย
                     และเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
                     ทำการไม่รวมวันยื่นคำร้อง    

  8. ใบสำคัญการสมรส (คร. 3) 
       ทะเบียนการสมรส (คร. 2) 

  -  ต้นฉบับใบสำคัญการสมรส + สำเนา
  -  ต้นฉบับใบทะเบียนสมรส + สำเนา
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย 
  -  กรณี คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ
     ใช้สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

  8.1  เอกสารการสมรส (ต่างประเทศ) 

   -   ต้นฉบับเอกสารสมรสต่างประเทศ +
   -   สำเนาเอกสารสมรสที่ผ่านการรับรองโดย
       สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ  
   -   คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
   -   บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
       หนังสือเดินทาง (ฝ่ายต่างประเทศ) + สำเนา
       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


 หมายเหตุ  -  ฝ่ายต่างประเทศ ต้องได้รับการ
                     อนุญาตให้พำนักในประเทศไทย
                     และเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
                     ทำการไม่รวมวันยื่นคำร้อง

  9.  หนังสือยินยอม 
       (อาทิ หนังสือยินยอม
        ให้เดินทางไปต่างประเทศ)     

  -  หนังสือยินยอม
     (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต/ อำเภอออกให้) 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  10.  หนังสือรับรองการเกิด  

  -  หนังสือรับรองการเกิด
     (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต/ อำเภอออกให้) 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนาบัตร 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  11. ใบสำคัญการหย่า (คร. 7) 
         ทะเบียนการหย่า  (คร. 6) 

  -  ต้นฉบับใบสำคัญการหย่า + สำเนา 
  -  ต้นฉบับใบทะเบียนการหย่า + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่หย่าทั้ง 2 ฝ่าย (หากมี) 
  -  กรณี คู่หย่าเป็นชาวต่างชาติ
     ใช้สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

  12. ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  
        (คร. 22) 
        บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

  -  ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
     (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต/ อำเภอออกให้)      
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  13. คำขอ (ช.1) 

   -  ต้นฉบับคำขอ 
   -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
   -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา
      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  14.  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
        (ช.2) 

    -  ต้นฉบับหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล + สำเนา 
    -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
    -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา
       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  15.  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
        (ช.3) 

  -  ต้นฉบับหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว + สำเนา
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  16.  หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล
        (ช. 4) 

  -  ต้นฉบับหนังสือสำคัญการใช้ชื่อร่วมสกุล + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  17.  หนังสือสำคัญการจดทะเบียน
         เปลี่ยนชื่อสกุล (ช. 5) 

  -  ต้นฉบับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
  -  สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนฯ 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  18.  ใบถิ่นที่อยู่ 

  -  ต้นฉบับใบถิ่นที่อยู่ + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  19.  ใบแปลงสัญชาติ 

  -  ต้นฉบับใบแปลงสัญชาติ + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  20.  บันทึกการอุปการะบุตร (ปค. 14) 

  -  หนังสือรับรองการอุปการะบัตรที่สำนักงานเขต
     หรือ อำเภอ ออกให้        
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  22.  หลักฐานทหาร 

  -  เอกสารทางทหาร 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  23.  เอกสารการศึกษา 

   -   ต้นฉบับเอกสารการศึกษา + สำเนา   อาทิ 
       - ปริญญาบัตร 
       - ใบ transcript 
   -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
   -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง       

  24. ใบขับขี่ 

  -  ต้นฉบับใบขับขี่ + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 25.  หน้งสือเดินทาง 

  -  หนังสือเดินทาง + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  25.1   หนังสือเดินทาง  
            (ต่างประเทศ) 

   -  ต้นฉบับ หนังสือเดินทางต่างประเทศ ฉบับจริง
   -  สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศที่ผ่าน
      การรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ  
   -  คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

หมายเหตุ  -  ฝ่ายต่างประเทศ ต้องได้รับการ

                    อนุญาตให้พำนักในประเทศไทย
                    และเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
                    ทำการไม่รวมวันยื่นคำร้อง
 

  26. โฉนดที่ดิน 

  -  ต้นฉบับโฉนดที่ดิน + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  27.  ใบแจ้งความ 

  -  ต้นฉบับใบแจ้งความ 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  28. ใบอุปการะเลี้ยงดูบุตร 

  -  ต้นฉบับใบอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  29.  หนังสือรับรองบุตร 

  -  ต้นฉบับหนังสือรับรองบุตร 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  30.  ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

  -  ต้นฉบับทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  31.  ทะเบียนยกเลิกรับบุตรบุญธรรม 

  -  ต้นฉบับทะเบียนยกเลิกรับบุตรบุญธรรม 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  32.  คำสั่งศาล 

  -  ต้นฉบับคำสั่งศาล + สำเนา
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง