บริการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ

    

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ

 

สูติบัตร
ทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตร
หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม
ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์
ใบสำคัญการสมรส
ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า
ใบสำคัญการหย่า
หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล
หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล
มรณบัตร

 

หมายเหตุ

  ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มการทะเบียนราษฎร์ การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่น ๆ
    การแปลเอกสารต้องแปลให้สอดคล้องกับข้อความ ที่ปรากฎในต้นฉบับเอกสารภาษาไทย
  ตัวอย่างการแปลนี้ใช้เป็นแนวทางในการแปลเท่านั้น
  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจแก้ใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่