บริการ

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ

    

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ

 

เอกสารกระทรวงมหาดไทย

การรับรองเอกสาร - กระทรวงมหาดไทย 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขตหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย

1. เอกสารทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว ได้แก่ 
    - สูติบัตร 
    - มรณบัตร 
    - ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส / ทะเบียนสมรส
    - ใบสำคัญการจดทะเบียนหย่า / ทะเบียนหย่า 
    - ทะเบียนบ้าน 
    - บัตรประชาชน 
    - ใบเปลี่ยนชื่อ 
    - ใบเปลี่ยนนามสกุล 
    - ใบตั้งชื่อสกุลใหม่

   การรับรอง 
   - เอกสารต้นฉบับ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
   - สำเนาเอกสาร - ประทับตรา "Certified true copy"
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"

2. หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต ได้แก่ 
    - หนังสือรับรองสถานภาพสมรส 
    - หนังสือรับรองการเกิด

   การรับรอง 
   - หนังสือรับรองต้นฉบับ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"

3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    - ประกาศการแปลงสัญชาติ 
    - ประกาศการเสียสัญชาติ
    - ประกาศการได้สัญชาติ 

   การรับรอง 
   - สำเนาเอกสาร - ประทับตรา "Certified true copy"
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"

4. ใบอนุญาตใหัสั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน 

   การรับรอง 
   - สำเนาเอกสาร - ประทับตรา "Certified genuine signature"
   รับรองลายมือชื่อผู้อนุญาต
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
เอกสารกระทรวงกลาโหม

การรับรอง - เอกสารกระทรวงกลาโหม

- แบบ สด. 9 (หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน)
- แบบ สด. 43 (หลักฐานการผ่านรับราชการทหาร)

   การรับรอง 
   - เอกสารต้นฉบับ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
   - สำเนาเอกสาร - ประทับตรา "Certified true copy"
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
เอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การรับรอง - เอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ได้แก่ 

- หนังสือรับรองความประพฤติ
- หนังสือรับรองการไม่มีประวัติอาชญากรรม

   การรับรอง 
   1. กรณีเอกสารภาษาอังกฤษ - ประทับรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."
   2. กรณีเอกสารภาษาไทย - เคยมีประวัติถูกดำเนินคดี
       - ต้นฉบับภาษาไทย - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
       - ต้นฉบับภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
เอกสารศาล

การรับรอง - เอกสารเกี่ยวกับศาล  ได้แก่ 

- คำพิพากษา 
- คำสั่งศาล 

   การรับรอง 
   - สำเนาคำสัง/คำพิพากษา - ประทับตรา "Certified true copy"
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
เอกสารธุรกิจการค้า

การรับรอง - เอกสารธุรกิจการค้า
 

1. หนังสือรับรองธนาคารว่ามีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 

   การรับรอง 
   - เอกสารธนาคารต้นฉบับ - รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ปรากฎบนเอกสาร
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."

2. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า - Certificate of Origin

   การรับรอง 
   - ใบกำกับสินค้าออกโดย
      หอการค้า
- รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."

3. ใบกำกับราคาสินค้า - Invoice / Packing List /  Bill of Lading

   การรับรอง 
   - เอกสารที่ผ่านการรับรอง
      จากหอการค้า
- รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."

4. Phytosanitary Certificate

   การรับรอง

   - เอกสารกรมวิชาการเกษตร
      (ภาษาอังกฤษ)
- รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."

5. Health Certificate for Fishery and aguaculture product originating in Thailand

   การรับรอง

   - เอกสารกรมประมง
      (ภาษาอังกฤษ)
- รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กรมประมง
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."

6. Certificate of Manufacturer 

   การรับรอง

   - เอกสารองค์การอาหารและยา
      (ภาษาอังกฤษ)
- รับรองลายมือชื่อเลขาธิการ องค์การฯ
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."

7. หนังสือบริคณห์สนธิ

    การดำเนินการ  

    - บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์
    - กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง
    - นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   การรับรอง 
       - สำเนาต้นฉบับที่ได้รับ
         จากกระทรวงพาณิชย์
- ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
       - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
เอกสารการแพทย์

การรับรองเอกสาร - เอกสารการแพทย์

 

1. ใบรับรองแพทย์ - ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐบาล 

   การรับรอง 
    - ใบรับรองแพทย์ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
    - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"

2. ใบรับรองแพทย์ - ออกโดยโรงพยาบาลของเอกชน

   การรับรอง

   - ใบรับรองแพทย์ - แพทย์ผู้ออกใบรับรอง ต้องส่งตัวอย่าง
   ลายมือชื่อให้กองสัญชาติฯ
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."
   - ใบรับรองจากแพทยสภา - ประทับ "Certified genuine signature of ..."

3. หนังสือรับรอง - การตรวจพิสูจน์หมู่เลือดและ DNA

    3.1 เอกสารโรงพยาบาลรัฐบาล

การรับรอง - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"

    3.2 เอกสารโรงพยาบาลเอกชน

การรับรอง - รับรองลายมือชื่อแพทย์ / รับรองลายมือชื่อแพทยสภา
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."

4. หนังสือรับรอง - ศัลยกรรมความงาม

   การรับรอง

   - ใบรับรองแพทย์ - แพทย์ผู้ออกใบรับรอง ต้องส่งตัวอย่าง
   ลายมือชื่อให้กองสัญชาติฯ
- ประทับ "Certified genuine signature of ..."
   - ใบรับรองจากแพทยสภา - ประทับ "Certified genuine signature of ..."
เอกสารการศึกษา

การรับรองเอกสาร - เอกสารการศึกษา 

 

1. เอกสารการศึกษา - สถานศึกษาของรัฐบาล อาทิ 
    - ประกาศนียบัตร 
    - ปริญญาบัตร 
    - ใบแสดงผลการเรียน

   การรับรอง

   - สำเนา - ประทับตรา "Certified true copy"
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"

2. เอกสารการศึกษา - สถานศึกษาของเอกชน อาทิ 
    - ประกาศนียบัตร 
    - ปริญญาบัตร 
    - ใบแสดงผลการเรียน 

   การรับรอง

   - สำเนาปริญญาบัตร /
      ประกาศนียบัตร
- ประทับตรา "Certified genuine signature"
  รับรองลายมือชื่อ อธิการบดี / ผู้มีอำนาจลงนาม
   - ใบแสดงผลการเรียน /
      ใบรับรองผลการเรียน
- ประทับตรา "Certified genuine signature"
  รับรองลายมือชื่อ นายทะเบียน / เจ้าหน้าที่
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"

3. ใบรับรอง - การฝึกอบรม อาทิ
    - ประกาศนียบัตร
    - หนังสือรับรองว่าได้อบรมจากสถาบันเสริมสวย หรือ แพทย์แผนโบราณเอกชน

   การรับรอง

   - ใบประกาศ - ประทับตรา "Certified genuine signature"
  รับรองลายมือชื่อเจ้าของโรงเรียน / สถาบัน
   - คำแปลภาษาอังกฤษ - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ

การรับรอง - หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ 

การนำบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ไปต่างประเทศ 

1.  กรณี บิดา - มารดา จดทะเบียนสมรสกัน 
     
     ขึ้นอยู่กับความยินยอมของ บิดา - มารดา หากยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศได้ 
     สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     1.1  บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม 
     1.2  นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
     1.3  นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
            ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล
     1.4  เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
            ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

2.  กรณี บิดา - มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน 

     2.1   บิดา - มารดา อยู่ด้วยกัน และยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

             - บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม
             - นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
             - นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
               ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 
             - เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
               ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

     2.2  บิดา - มารดา แยกทางกัน และไม่สามารถติดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

            - ให้ บิดา หรือ มารดา ผู้ที่จะนำบุตรไปต่างประเทศ ติดต่ออำเภอ / เขต 
              เพื่อทำหนังสือรับรองอุปการะเลี้ยงดูบุตร ว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร และผู้นั้น
              เป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงผู้เดียว 

             - นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
             - นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
               ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 
             - เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
               ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง