บริการ

หนังสือเดินทางคนต่างด้าว

    

หนังสือเดินทางคนต่างด้าว
(Travel Document for Aliens-T.D.)

 

✈   คุณสมบัติ

  คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย หรือบุคคลที่ไม่อาจขอรับหรือถูกปฏิเสธ
    การออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจากทางการของประเทศที่ตนเคยได้รับ
    สัญชาติเดิม
  บุคคลไร้สัญชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  คนต่างด้าวที่ได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยภายใต้โครงการให้ถิ่นที่อยู่ถาวรแก่คนต่างด้าว
    ภายใต้โครงการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ 10 ล้านบาท
 

อายุเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

1 ปี

500 บาท


สถานที่ยื่นคำร้อง     กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร 0-2203-5000 ต่อ 33319
หรือ 33321 หรือโทร 0-2575-1062 โทรสาร 0-2575-1066

เอกสารประกอบการพิจารณา

  แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์
  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  ทะเบียนบ้าน
  ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
  เอกสารเดินทางคนต่างด้าวเล่มเดิม (ถ้ามี)
  หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สีชมพู)
     หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (สีขาว)