บริการ

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

    

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน
(Emergency Certificate-E.C.)

 

✈   คุณสมบัติ


  ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
  เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์
  คนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้น
    ในประเทศไทย
  ทารกของคนต่างด้าว ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย
 


ค่าธรรมเนียม

300 บาท
 


สถานที่ยื่นคำร้อง     กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร 0-2203-5000 ต่อ 33319
หรือ 33321 หรือโทร 0-2575-1062 โทรสาร 0-2575-1066

เอกสารประกอบการพิจารณา

  แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์
  หนังสือแจ้งความ (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายและไม่มีสถานทูต /
    สถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  บัตรโดยสารเครื่องบินที่ยืนยันการจองเรียบร้อย พร้อมสำเนา 2 ชุด
  รูปถ่ายขนาด 2-2 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
    ถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน
  หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย (กรณีเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  สูติบัตร (กรณีเด็กเกิดใหม่) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  หนังสือจากกรมประชาสงเคราะห์ (กรณีชาวต่างชาติรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแล
    ของกรมประชาสงเคราะห์) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด