บริการ

Transit Visa

    

คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(Transit Visa)

 

✈   คุณสมบัติ


     การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อการใดการหนึ่งดังต่อไปนี้

  เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจักร  (TS)
  เพื่อเล่นกีฬา  (S)
  เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี
    หรือท้องที่ในราชอาณาจักร (C)
 

อายุวีซ่า

ระยะเวลาพำนัก
ในราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินติดตัว*
(ไม่น้อยกว่า)

3 เดือน

30 วัน
ต่อครั้ง

800 บาท
(ไม่เกิน 4 ครั้ง)

10,000 บาท / คน
20,000 บาท / ครอบครัว

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

  หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
  รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
  บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
  สำหรับ (TS) วีซ่าของประเทศที่สามในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
  สำหรับ (S) หนังสือเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
  สำหรับ (C) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี
    หรือท้องที่ในราชอาณาจักร
  ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย


หมายเหตุ

  * จำนวนเงินติดตัว คือ จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
    ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย
    ไม่น้อยกว่าที่กำหนด
  คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง
    ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 เว็บไซต์
    http://www.immigration.go.th/ การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง