บริการ

Tourist Visa

    

นักท่องเที่ยว
(Tourist Visa)

 

✈   คุณสมบัติ


     การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว (TR)
 

อายุวีซ่า

ระยะเวลาพำนัก
ในราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินติดตัว*
(ไม่น้อยกว่า)

3 เดือน
(Single Entries)

12 เดือน
(Multiple Entries)

60 วัน
ต่อครั้ง

1,000 บาท
(Single Entries)

5,000 บาท
(Multiple Entries)

20,000 บาท / คน
40,000 บาท / ครอบครัว

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

  หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
  รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
  หลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว
    เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
  เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว (กรณีที่เดินทางมากับบริษัททัวร์)
  ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

 

หมายเหตุ

  * จำนวนเงินติดตัว คือ จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีเงิน
    หรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่าที่กำหนด
  คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง
    ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 เว็บไซต์
    http://www.immigration.go.th/ การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง