บริการ

Non-Immigrant Visa

    

คนอยู่ชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa)

 

✈   คุณสมบัติ


     การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ   (F)
  การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน  (B)
  การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  (IM)
  การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  (IB)
  การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ  (ED)
  การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน  (M)
  การเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ   (R)
  การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษา
    ในราชอาณาจักร  (RS)
  การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ  (EX)
  การอื่น  (O)
         1. การเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ
         2. การเข้ามาในฐานะคู่ความหรือพยานสำหรับการพิจารณาดำเนินคดี
         3. การปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
             เป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุลหรือปฏิบัติภารกิจอื่น โดยเป็นบิดา
             มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคล
             ดังกล่าว
         4. การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานตาม
             ปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต หรือบุคคลซึ่งมีเอกสิทธิ์
             เท่าเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตำแหน่งทางการทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้
             กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือกับองค์การ หรือทบวงการระหว่างประเทศ
         5. การให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่
             ในราชอาณาจักร โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วน
             แห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว
         6. การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การกุศลสาธารณะ
         7. การเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เคยมีสัญชาติไทย เพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามาอยู่
             ในราชอาณาจักร
         8. การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล
         9. การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ

 

อายุวีซ่า

ระยะเวลาพำนัก
ในราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินติดตัว*
(ไม่น้อยกว่า)

3 เดือน
(Single Entries)

12 เดือน
(Multiple Entries)

90 วัน
ต่อครั้ง

2,000 บาท
(Single Entries)

5,000 บาท
(Multiple Entries)

20,000 บาท / คน
40,000 บาท / ครอบครัว

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

  หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
  รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป
    (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)

เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
  สำหรับ (O) การเข้ามาในฐานะเป็นบุคคลในครัวเรือนหรือในความอุปการะ
-  หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร / สูติบัตร / ใบสำคัญการสมรส
-  หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานที่ยังมีอายุใช้งาน ของผู้ที่ทำงานในประเทศไทย
-  หลักฐานแสดงว่าคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
    หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
-  หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ
    รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
  สำหรับ (O) เข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล
-  หนังสือตอบรับจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย
  สำหรับ (O) คู่ความหรือพยานในศาล
-  หนังสือหรือหมายจากศาลของไทย
  สำหรับ (O) การเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ
-  ผู้ร้องต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระบุวัตถุประสงค์ว่าจะขอเข้ามาใช้ชีวิตในฐานะ
    ผู้สูงอายุหรือเกษียณ และจะไม่ทำงานในระหว่างพำนักในไทย
-  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือหลักฐานการได้รับเงินบำนาญ
-  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว
    (Long Stay O-A , O-X)

  สำหรับ (ED) นักเรียน / นักศึกษา
-  หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา
  สำหรับ (ED) นักบวชที่จะเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา
-  หนังสืออนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สำหรับ (F) การปฏิบัติหน้าที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ  (ED) การฝึกอบรม ดูงาน
-  หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ
    หน่วยงานรัฐบาล ที่เกี่ยวข้อง
  สำหรับ (B) การทำงาน**
-  หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว
    เข้ามาทำงานในบริษัทฯ
  สำหรับ (B) การติดต่อธุรกิจ***
-  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
    ไปประเทศไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ
-  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง
    (กรณีไม่ได้ทำงานกับริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)
-  หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาประกอบในประเทศไทย
    (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย)
-  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง
    (กรณีไม่ได้ทำงานกับริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)
-  หนังสือเชิญของบริษัทในประเทศไทยให้ผู้ร้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ
    (โดยต้องแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือ
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวง
    พาณิชย์ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) /
    ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ)
-  กรณีผู้ร้องอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งบุคคลของบริษัท
    ยื่นประกอบด้วย
สำหรับ (B) ครู / อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชน
-  หนังสือตอบรับการจ้างจากสถาบันการศึกษา
-  หลักฐานวุฒิการศึกษา
-  หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

หมายเหตุ

  * จำนวนเงินติดตัว คือ จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีเงิน
    หรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่าที่กำหนด
  คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง
    ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 เว็บไซต์
    http://www.immigration.go.th/ การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง