บริการ

Diplomatic Visa

    

ทูต
(Diplomatic Visa)

 

✈   คุณสมบัติ


     การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้ร้องจะต้องถือ  หนังสือเดินทางทูต หรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer)  ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น
 

ระยะเวลาพำนัก
ในราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียม

90 วัน   ต่อครั้ง

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

  ผู้ร้องจะต้องแสดงหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศ หรือจากหน่วยงานหรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน