บริการ

Official Visa

    

ราชการ
(Official Visa)

 

✈   คุณสมบัติ


     การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือ หนังสือเดินทางราชการ หรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น
 

ระยะเวลาพำนัก
ในราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียม

90 วัน  ต่อครั้ง

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

  หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล /
หน่วยราชการ ของประเทศผู้ขอ หรือจากหน่วยงาน หรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่
หรือจากหน่วยราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์
การเดินทางให้ชัดเจน