บริการ

หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

    

หนังสือเดินทางทั่วไป - เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

 

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

  หนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรี หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รับรอง
    การไปประกอบพิธีฮัจญ์
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย
  ถ้าผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ยึดระเบียบการทำหนังสือเดินทาง
    ของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี แล้วแต่กรณี

อายุหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

2 ปี

400 บาท