บริการ

หนังสือเดินทางทูต

    

หนังสือเดินทางทูต

 

✈   คุณสมบัติ

     ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 6 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางทูตแก่บุคคลดังต่อไปนี้

 
1.  พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
2.  พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส
 
3.  พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
 
4.  ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
 
5.  นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
 
6.  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
 
7.  ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุธรณ์
 
8.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
 
9.  อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
 
10.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ
 
11.  ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
 
12.  ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ
       คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาในประเทศที่
       ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
 
13.  คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 2 ถึงข้อ 8
 
14.  บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้
      สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเกี่ยวกับการเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของประเทศ
      หรืออดีตเอกอัครราชทูต หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้ปลัด กระทรวงการต่างประเทศ
      หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย มีอำนาจ ใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ
      ให้ออกหนังสือเดินทางทูตได้

อายุหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

ไม่เกิน 5 ปี

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

  ผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลชีวภาพ
    ของผู้ถือหนังสือเดินทาง

กรณีเดินทางไปราชการ
  หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
    ถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง
    โดยแจ้งการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศใด พร้อมระบุวัตถุประสงค์
    และกำหนดการเดินทาง
  สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  บัตรประจำตัวข้าราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมบัตรประชาชน

กรณีไปประจำการต่างประเทศ
  หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
    ถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  บันทึกจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ถึงผู้อำนวยการ
    กองหนังสือเดินทางขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือเดินทาง แจ้งการเดินทางไปรับตำแหน่ง
    ทางการทูตพร้อมครอบครัว และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การเดินทางไปแทนบุคคล
    ซึ่งครบวาระประจำการ เป็นต้น
  บัตรข้าราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมบัตรประชาชน
    (กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการจะต้องมีใบลาอนุมัติให้ลาติดตามแนบด้วย)

หมายเหตุ

  สอบถามข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ ได้ที่กองตรวจลงตรา
    และเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2575-1062 ถึง 4
  เมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการ
    นั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ