บริการ

หนังสือเดินทางชั่วคราว

    

หนังสือเดินทางชั่วคราว

 

         หนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสุญหายหรือหมดอายุ ระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางครบถ่วน และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-passport ได้ อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดคือ ไม่มี Machine readable bar code ซึ่งหากนำไปขอวีซ่าบางประเทศอาจไม่ยอมรับ