บริการ

หนังสือเดินทาง : งานกองหนังสือเดินทาง

 

งานกองหนังสือเดินทาง

    

กองหนังสือเดินทางเป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นอยู่กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คนไทย ในการออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทาง

     กองหนังสือเดินทางยินดีต้อนรับทุกท่านที่ประสงค์จะใช้บริการ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ 
 ปิ่นเกล้า, บางนา, ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (กระทรวงแรงงานฯ), ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) และสาขาต่างจังหวัด 14 สาขา ได้แก่ สงขลา, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, ยะลา, ภูเก็ต, นครสวรรค์, จันทบุรี, เชียงราย และพัทยา สำหรับสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.30 น. และสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (โดยไม่หยุดพักกลางวัน) ผู้ที่ยื่นขอที่สำนักงานในกรุงเทพฯ จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ (ไม่นับวันยื่นคำร้อง) ผู้ที่ยื่นขอที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5 - 7 วันทำการ (ท่านที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขหนังสือเดินทางจะได้รับหนังสือเดินทางภายในวันเดียวกัน)

      นอกจากนี้ เพื่อให้การให้บริการหนังสือเดินทางเป็นไปอย่างทั่วถึง กองหนังสือเดินทางได้จัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ปีละกว่า 20 จังหวัด รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย


      กองหนังสือเดินทางได้ส่งเสริมและพัฒนางานบริการประชาชนตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนอันเป็นผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ จนได้รับประกาศนียบัตร มาตรฐาน ISO 9002 เป็นหลักประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

      หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการหนังสือเดินทาง กองหนังสือเดินทางมีความยินดีที่จะตอบข้อซักถามของท่านในทุกโอกาส

 

---------------------------------------------