บริการ

ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ


 

1. เมื่อท่านต้องการขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศ ท่านต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

 

    ประเภทบุคคล
เอกสารในการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

1. บุคคลทั่วไป


 

1.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือสำเนา

1.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
 

2. ผู้เยาว์ (ผู้ร้องที่มีอายุไม่ถึง20 ปีบริบูรณ์)

2.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี)

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสูติบัตร

2.3 หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ของบิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง

2.4 บิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอม

2.5 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในประเทศไทยสามารถลงนามให้ความยินยอมได้ที่กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หากอยู่ในประเทศอื่น ให้ไปติดต่อทำหนังสือยินยอมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลในประเทศที่บิดามารดาพำนักอยู่ 
 

3. พระภิกษุ

3.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือสำเนา

3.2 ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร

3.3 หนังสืออนุมัติจาก ศ.ต.ภ.

3.4 เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีเลขประตัวประชาชน 13 หลัก 
 

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอหนังสือเดินทาง

กรณีที่เกี่ยวข้อง

1. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

- กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม 
 

2. ใบสำคัญการสมรส

- สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล

- มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร

3. ใบสำคัญการหย่า

- สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า

4. บันทึกการหย่า

- ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร

5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร

- กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
 

6.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา

- ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว

7. คำสั่งศาล

- กรณีบิดา/มารดาเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสูญหายไม่สามารถตามตัวได้

8. มรณบัตร

- กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต


- สตรีไทยที่ให้กำเนิดบุตรในต่างประเทศ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุล เพื่อแจ้งการเกิดและขอสูติบัตร เพื่อให้บุตรมีเอกสารแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามกฎหมาย

- เอกสารที่นำมาแสดงใช้ต้นฉบับ หรือสำเนาที่รับรองจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ออกเอกสารดังกล่าว

 
2. หากท่านอาศัยอยู่ห่างไกลสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปขอ/ ขอต่ออายุหนังสือเดินทางด้วยตนเองจะสามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้หรือไม่


การยื่นคำร้อง ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากต้องทำการบันทึกข้อมูลชีวภาพของผู้ร้องโดยการถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ

 

3. ได้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลแล้วมีความจำเป็นต้องการใช้หนังสือเดินทางด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้ ควรทำอย่างไร

 


ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลออกหนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ 1 ปีให้ใช้ชั่วคราว (ค่าธรรมเนียม 200 บาท) แล้วนำไปยกเลิก เมื่อได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่

 

4. ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารที่ควรนำไปด้วย

 


4.1  ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคลแยกเก็บไว้ต่างหากจากเล่มหนังสือเดินทาง

4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่

4.3  ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป