บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเทศไทย: Non-Immigrant Visa "B" (สำหรับธุรกิจและทำงาน)

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเทศไทย: Non-Immigrant Visa "B" (จุดประสงค์เพื่อการทำงาน)

 • มีค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาทสำหรับการเข้าครั้งเดียวมีอายุ 3 เดือน (single entry) และ 5,000 บาทสำหรับการเข้าออกหลายครั้ง อายุ 1 ปี (multiple entry)
 • บุคคลบางสัญชาติอาจจะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศตามภูมิลำเนาของตน / ประเทศที่มีถิ่นพำนักเท่านั้น

 

ประเภทวีซ่า Non- B

1. Non- B สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างหรือประกอบธุรกิจ

เอกสารทั่วไป

- หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

- รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง (4 x 6 ซม.) ล่าสุดของผู้สมัครภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

- หลักฐานวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน

เอกสารเพิ่มเติม

- หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน (ในการขอรับจดหมายฉบับนี้ นายจ้างของผู้สมัครในไทย จะต้องส่งแบบฟอร์ม ตท.3 ที่สำนักงานแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานโทร. 02-2452745 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ)

- สำเนาใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน (Work Permit) และภาษีเงินได้บุคคลต่างด้าวหรือ ภ.ง.ด. 91 (เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครเคยทำงานในประเทศไทยมาก่อน)

- เอกสารของบริษัทที่ว่าจ้างในประเทศไทย ได้แก่:

                1.1) การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

                1.2) รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ 5)

                1.3) รายละเอียดบริษัท, รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ

                1.4) รายชื่อแรงงานต่างชาติที่ระบุชื่อสัญชาติและตำแหน่ง

                1.5) แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท

                1.6) งบดุลงบกำไรขาดทุนและภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30 ของปีล่าสุด)

                1.7) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
                1.8) เอกสารระบุจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเท่านั้น) หรือเอกสารแสดงธุรกรรมการส่งออกที่ออกโดยธนาคาร (สำหรับธุรกิจส่งออกเท่านั้น)

** หมายเหตุ
                - เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว  เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้

- ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ก่อนหมดระยะเวลาพำนัก อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้พำนักต่อได้อีก 1 ปี

 

2. Non – B สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการติดต่อธุรกิจ/เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

เอกสารทั่วไป

- หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

- รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง (4 x 6 ซม.) ล่าสุดของผู้สมัครภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

เอกสารเพิ่มเติม

- จดหมายจากบริษัทของผู้สมัครที่ระบุตำแหน่งของผู้สมัคร, ระยะเวลาการจ้างงาน, เงินเดือนและจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมประเทศไทย/จดหมายเชิญจากการค้าขายหรือคู่ค้า/บริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

- เอกสารแสดงการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย

- หลักฐานสถานะทางการเงินในกรณีที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ

- เอกสารขององค์กรพันธมิตร/บริษัทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น:

                2.1) การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

                2.2) รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ 5)

                2.3) รายละเอียดบริษัท, รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ

                2.4) รายชื่อแรงงานต่างชาติที่ระบุชื่อสัญชาติและตำแหน่ง

                2.5) แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท

                2.6) งบดุลงบกำไรขาดทุนและภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30 ของปีล่าสุด)

                2.7) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)              

** หมายเหตุ

 • สำเนาเอกสารของบริษัทจะต้องลงนามโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท
 • อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมตามที่จำเป็น ในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่ดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องจัดทำจดหมายอธิบาย
  ความไม่พร้อมของเอกสารดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาของเอกสารที่ส่งมาทุกหน้า เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและควรได้รับการรับรองโดยองค์กรทนายความหรือโดยสถานทูต/สถานกงสุลของผู้สมัคร
 • ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน ต้องยื่นขอขยายเวลาการพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ก่อนหมดระยะเวลาพำนัก อย่างน้อย 30 วัน
 •  

3. Non –B สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานกับบริษัทที่ขึ้นกับ BOI

วีซ่าชั่วคราวประเภท Non –Immigrant รหัส “IB” ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ทำงานในโครงการลงทุนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ถึงบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • บัญชีรายชื่อคนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ

 

4. Non-B สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานเป็นครู

เอกสารทั่วไป

- หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

- รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง (4 x 6 ซม.) ล่าสุดของผู้สมัครภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

- หลักฐานวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการสอน

- ประวัติย่อของผู้สมัคร

เอกสารเพิ่มเติม

- จดหมายตอบรับการจ้างจากสถาบันหรือโรงเรียนในประเทศไทย

- หนังสืออนุมัติจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ใบอนุญาตโรงเรียนหรือทะเบียนธุรกิจ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, และประวัติโรงเรียน

- ใบรับรองจากตำรวจที่ยืนยันว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเทียบเท่าหรือจดหมายที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศของผู้สมัคร (ข้อกำหนดของการส่งใบรับรองตำรวจดังกล่าวเป็นตัวเลือก ผู้สมัครจะต้องส่งหากเจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ ข้อกำหนดนี้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550)

 

**************************************************************************************************************

 

 

Thailand Visa Information : Non-Immigrant Visa "B" (for Business and Work)

           -   The visa fee is 2,000 Baht for single-entry with three-month validity and 5,000 Baht for multiple entries with one-year validity.

           -   Nationals of certain countries are required to apply for a visa only at the Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate-General in their home/residence country or at the designated Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate-General. 

Type of Non- B Visa

1).   Non-Immigrant Visa Category “B” (Business Visa) for who wish to enter the Kingdom to work or to conduct business.

Foreigners who wish to work in Thailand must provide the following documents:

- Passport or travel document with validity of not less than 6 months.

- Completed visa application form.

- Recent passport-sized photograph (4 x 6 cm) of the applicant taken within the past 6 months.         
- Evidence of educational qualification such as diplomas, and resume.

Additional document

- Letter of approval from the Ministry of Labour.  To obtain this letter, the applicant’s prospective employer in Thailand is required to submit Form WP3 at the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour Tel. 02-2452745, or at the Provincial Employment Office in his or her respective province. 
- Copy of Work Permit issued by the Ministry of Labour and alien income tax or Por Ngor Dor 91 (only in the case where applicant has previously worked in Thailand).

- Corporate documents of hiring company in Thailand such as:

                1.1) business registration and business license

                1.2) list of shareholders

                1.3) company profile, details of business operation

                1.4) list of foreign workers stating names, nationalities and positions

                1.5) map indicating location of the company

                1.6) balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor Dor 50 and Por Por 30 of the latest year)

                1.7) value-added tax registration (Por Por 20)

               1.8) document indicating the number of foreign tourists (for tourism business only), or document indicating export transactions issued by banks (for export business only).

** N.B.

- An alien who receives a Non-Immigrant visa can work in Thailand once he or she is being granted a work permit.   An alien in violation of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) concerning taking up employment without work permit or the Royal Decree B.E. 2522 (1979) concerning holding employment in certain restricted occupations and professions shall be prosecuted and imprisoned or fined, or shall face both penalties.

- It is recommended that the applicant should apply for visa at the Thai Embassy/ Consulate in the country where he/she has the residence. Holder of this type of visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days.  He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand.

 

2)   Non-Immigrant Visa Category “B” for business trip/meeting and consultant

Foreigners who wish to work in Thailand must provide the following documents:

- Passport or travel document with validity of not less than 6 months.

- Completed visa application form.

- Recent passport-sized photograph (4 x 6 cm) of the applicant taken within the past 6 months.         
- Evidence of educational qualification such as diplomas, and resume.

Additional document

- Letter from the applicant’s company indicating the applicant’s position, length of employment, salary and purpose of visit(s) to Thailand.

- Documents showing correspondence with business partners in Thailand.

- Evidence of financial status in the case where the applicant is self-employed.

- Letter of invitation from trading or associated partners/companies in Thailand.

- Corporate documents of associated partners/companies in Thailand such as:

            2.1) business registration and business license

            2.2) list of shareholders

            2.3) company profile, details of business operation

            2.4) list of foreign workers stating names, nationalities and positions

            2.5) map indicating location of the company
            2.6) balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor Dor 50 and Por Por 30) of the latest year

            2.7)  value-added tax registration (Por Por 20)

 

** N.B.

- Copies of company documents must be signed by the Board of Directors or authorised managing director and affix seal of company.

                - Additional documents may be requested as necessary.  In the absence of a required document, applicant must provide a letter explaining the unavailability of such document.  Applicant must endorse on each and every page of the submitted copies of documentation.  Documents in foreign languages must be translated into Thai and should be notarized by notary organization or by the applicant’s diplomatic or consular mission.

                - Holder of this type of visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days.  He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand.

 

3) Non-Immigrant Visa category “IB” (BOI)

This visa is issued to foreign citizens employed to work on investment projects which are under the auspices of the Board of Investment of Thailand (BOI must provide the following documents :

 • Letter from the Office of Investment Promotion (BOI) to companies that have been promoted
 • Name list of approved foreigners


4)   Non-Immigrant Visa Category “B” (Teaching purpose)

Foreigners who intend to take up employment as school teachers at the levels below university level in Thailand must submit the following required documents:

- Passport or travel document with validity of not less than 6 months

- Completed visa application form

- Recent passport-sized photograph (4 x 6 cm) of the applicant taken within the past 6 months.

- Evidence of educational qualification such as diplomas or teaching certificates.

- Applicant’s resume.        

Additional document

- Letter of acceptance from employing institute or school in Thailand.

- Letter of approval from government agencies such as the Office of the Private Education Commission, the Office of the Basic Education Commission.

- School license or business registration, list of shareholders and school profile.-

- Police certificate verifying that applicant has no criminal record or equivalents or letter issued by authorised agencies in applicant’s country. (The requirement of the submission of such police certificate is optional. The applicant must submit it if consular officer requests he/she to do so. This requirement is effective as from May 2007.)

 

******************************************************************