บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเทศไทย: Non-Immigrant Visa "B" (สำหรับธุรกิจและทำงาน)

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเทศไทย: Non-Immigrant Visa "B" (สำหรับธุรกิจและทำงาน)

  1. การออกวีซ่า

1.1 ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงาน/ทำธุรกิจ/หรือทำกิจกรรมการลงทุนในประเทศไทย จะต้องยื่นขอ
วีซ่า Non-Immigrant ณ สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย วีซ่าประเภท Non-Immigrant นั้นมีหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการและคุณสมบัติของนักธุรกิจแต่ละคน ซึ่งรวมถึงวีซ่าธุรกิจประเภท “B”, วีซ่าธุรกิจประเภท “B-A”, และวีซ่าการลงทุนและธุรกิจประเภท “IB”

ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ที่ต้องการทำงานในประเทศไทย จะต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน (work permit) ก่อนเริ่มงาน ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาทสำหรับการเข้าครั้งเดียวมีอายุ 3 เดือน (single entry) และ 5,000 บาทสำหรับการเข้าออกหลายครั้ง อายุ 1 ปี (multiple entry)

1.2 บุคคลบางสัญชาติอาจจะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศบ้านเกิดของตน / ประเทศที่มี resident permit เท่านั้น นักท่องเที่ยวควรติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อดูว่าพวกเขาจะยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทยได้ที่ใดก่อนออกเดินทาง

2. การยื่นขอวีซ่า

            2.1 หมวด Non-Immigrant Visa “B” (Business Visa) ออกให้แก่ผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือทำธุรกิจ

(1) ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

- หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

- รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง (4 x 6 ซม.) ล่าสุดของผู้สมัครภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

- หลักฐานการเงิน (20,000 บาทต่อคนและ 40,000 บาทต่อครอบครัว)

- หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน (ในการขอรับจดหมายฉบับนี้ นายจ้างของผู้สมัครในไทย จะต้องส่งแบบฟอร์ม ตท.3 ที่สำนักงานแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานโทร. 02-2452745 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ)

- สำเนาใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน (Work Permit) และภาษีเงินได้บุคคลต่างด้าวหรือ ภ.ง.ด. 91 (เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครเคยทำงานในประเทศไทยมาก่อน)

- เอกสารของบริษัทที่ว่าจ้างในประเทศไทยเช่น:

                 1) การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

                 2) รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ 5)

                 3) รายละเอียดบริษัท

                 4) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ

                 5) รายชื่อแรงงานต่างชาติที่ระบุชื่อสัญชาติและตำแหน่ง

                 6) แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท

                 7) งบดุลงบกำไรขาดทุนและภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30 ของปีล่าสุด)

                8) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

- เอกสารระบุจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเท่านั้น) หรือเอกสารแสดงธุรกรรมการส่งออกที่ออกโดยธนาคาร (สำหรับธุรกิจส่งออกเท่านั้น)

หมายเหตุ

                - เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว  เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้

- ในกรณีของคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส  B-A  ซึ่งพำนักได้ 1 ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป

(2) ชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

              - หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

              - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

              - รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง (4 x 6 ซม.) ล่าสุดของผู้สมัครที่ถ่ายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

             - หลักฐานการเงินที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (20,000 บาทต่อคนและ 40,000 บาทต่อครอบครัว)

             - จดหมายจากบริษัทของผู้สมัครที่ระบุตำแหน่งของผู้สมัคร, ระยะเวลาการจ้างงาน, เงินเดือนและจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมประเทศไทย

             - เอกสารแสดงการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย

             - หลักฐานสถานะทางการเงินในกรณีที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ

             - จดหมายเชิญจากการค้าขายหรือคู่ค้า / บริษัท ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

- เอกสารขององค์กรพันธมิตร / บริษัท ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเช่น:

             1) เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

             2) รายชื่อผู้ถือหุ้น

             3) รายละเอียด บริษัท

             4) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ

             5) แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท

             6) งบดุลงบกำไรขาดทุนและภาษีธุรกิจ (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30 ของปีล่าสุด)

             7) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

(3) สำเนาเอกสารของบริษัทจะต้องลงนามโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท

(4) อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมตามที่จำเป็น ในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่ดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องจัดทำจดหมายอธิบาย
ความไม่พร้อมของเอกสารดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาของเอกสารที่ส่งมาทุกหน้า เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและควรได้รับการรับรองโดยองค์กรทนายความหรือโดยสถานทูต/สถานกงสุลของผู้สมัคร

(5) ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน เขาหรือเธออาจยื่นขอขยายเวลา
การพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และอาจได้รับการขยายเวลาดังกล่าวเป็นเวลา1 ปีนับจากวันที่เข้าเมือง
ครั้งแรกในประเทศไทย

                2.2 หมวด Non-Immigrant Visa “B-A” (วีซ่าอนุมัติธุรกิจ)

การให้วีซ่าดังกล่าวแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงเทพมหานคร บริษัทร่วมของผู้สมัครที่เขาหรือเธอจะลงทุนหรือดำเนินธุรกิจด้วย อาจยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ในนามของผู้สมัครที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแนะนำสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ในการออกวีซ่าให้กับผู้สมัคร ผู้ถือวีซ่าประเภท “B-A” จะได้รับอนุญาตให้พำนักเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เข้ามาในราชอาณาจักรครั้งแรก

2.3 วีซ่าชั่วคราวประเภท “IB” (วีซ่าเพื่อการลงทุนและธุรกิจ)

ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ทำงานในโครงการลงทุนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โครงการดังกล่าวจะต้องมีส่วนร่วมหรือก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยในรูปแบบดังต่อไปนี้:

- การส่งเสริมการส่งออก

- เพิ่มการจ้างงาน

- การใช้วัตถุดิบท้องถิ่น

- โครงการที่ลงทุนในต่างจังหวัด

- ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่คนไทย

- ไม่ขัดขวางธุรกิจในประเทศที่มีอยู่

2.4 หมวด Non-Immigrant Visa “B” (การสอน)

ชาวต่างชาติที่ตั้งใจจะทำงานเป็นครูโรงเรียนในระดับต่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

- หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

- กรอกใบสมัครวีซ่าให้เรียบร้อย

- รูปถ่ายล่าสุดของผู้สมัครขนาดหนังสือเดินทาง (4 x 6 ซม.) ที่ถ่ายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

- จดหมายตอบรับการจ้างจากสถาบันหรือโรงเรียนในประเทศไทย

- หนังสืออนุมัติจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- หลักฐานวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการสอน

- ใบอนุญาตโรงเรียนหรือทะเบียนธุรกิจ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, และประวัติโรงเรียน

- ประวัติย่อของผู้สมัคร

- ใบรับรองจากตำรวจที่ยืนยันว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเทียบเท่าหรือจดหมายที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศของผู้สมัคร (ข้อกำหนดของการส่งใบรับรองตำรวจดังกล่าวเป็นตัวเลือก ผู้สมัครจะต้องส่งหากเจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอให้เขา/เธอแสดงเอกสาร ข้อกำหนดนี้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550)

3. ข้อมูลเพิ่มเติม

               3.1 เมื่อเข้าสู่ราชอาณาจักร ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือตัวแทนจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) ที่สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งผู้สมัครจะต้องจ่ายภาษีรายได้ตามลำดับ หากบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครอยู่ในต่างจังหวัด ผู้สมัครจะต้องสมัครที่สำนักงานจัดหางานของจังหวัดนั้น

              3.2 สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัคร (เช่น คู่สมรส, ผู้ปกครองและเด็ก ที่เป็นโสดและอายุต่ำกว่า 20 ปี มีสิทธิ์สมัครวีซ่า Non-Immigrant  หมวด “O”) และจะได้รับอนุญาตให้พำนักเป็นระยะเวลา 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี

             3.3 ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเปลี่ยนผ่าน (“TS”) หรือวีซ่านักท่องเที่ยว(“TR”) และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย สามารถยื่นขอเปลี่ยนประเภทของวีซ่าได้ (เช่น วีซ่านักท่องเที่ยวเป็น
วีซ่าถาวร) ที่สำนักงานกองตรวจคนเข้าเมืองที่ศูนย์ราชการอาคารบี แจ้งวัฒนะซอย 7 เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2141-9889 www.immigration.go.th การอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทของ
วีซ่าและการพำนักอยู่ในราชอาณาจักร เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

4. ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

              4.1 ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบครบวงจร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2540 โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2540 วัตถุประสงค์ของศูนย์นี้คือเพื่อให้การต่ออายุวีซ่าง่ายขึ้น สภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครขอต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (เช่น การอนุญาตให้อยู่ต่อ,ใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง, ใบอนุญาตทำงาน) ศูนย์ตั้งอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

             4.2 ชาวต่างชาติที่มีสิทธิยื่นขอต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่ One Stop Service Center ได้แก่ :

                (1) ชาวต่างชาติที่เป็นผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสิทธิพิเศษตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

                 - พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (1977)

                 - พ.ร.บ. ปิโตรเลียม 2514 (1971)

                 - พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (1979)

           (2) ชาวต่างชาติที่เป็นนักลงทุน

                 - หากลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทจะได้รับใบอนุญาต 1 ปี

                 - หากลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทจะได้รับใบอนุญาต 2 ปี

           (3) ชาวต่างชาติที่เป็นผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ

                 - ควรลงทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยทุนหรือมีทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

          (4) ชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิกของสื่อต่างประเทศจะต้องแสดงจดหมายจากกระทรวง
การต่างประเทศและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์

          (5) ชาวต่างชาติที่เป็นนักวิจัยหรือผู้พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          (6) ชาวต่างชาติที่ทำงานในสำนักงานสาขาของธนาคารต่างประเทศ, สำนักงานการธนาคารต่างประเทศของธนาคารต่างประเทศ, หรือสำนักงานตัวแทนของธนาคารต่างประเทศ ที่สำนักงานทั้งหมดได้รับการรับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

          (7) ชาวต่างชาติที่ทำงานบนพื้นฐานที่จำเป็นและเร่งด่วนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

          (8) ชาวต่างชาติที่เป็นสำนักงานตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานภูมิภาคของบรรษัทข้ามชาติตาม พ.ร.บ. ธุรกิจต่างประเทศ 2542 (1999)

          (9) ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          (10) ชาวต่างชาติที่ทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

**************************************************************************************************************

Thailand Visa Information : Non-Immigrant Visa "B" (for Business and Work)

1.  Visa Issuance

           1.1  Foreigners who wish to work, conduct business or undertake investment activities in Thailand must apply for a Non-Immigrant Visa at the Royal Thai Embassies or Royal Thai Consulates-General.  Various categories of the Non-Immigrant Visa are currently provided to meet the needs and qualifications of individual business persons. These include business visa Category “B”, business-approved visa Category “B-A” and investment and business visa Category “IB”.  Holder of this type of visa wishing to work in Thailand must be granted a work permit before starting work.  The visa fee is 2,000 Baht for single-entry with three-month validity and 5,000 Baht for multiple entries with one-year validity.

           1.2  Nationals of certain countries are required to apply for a visa only at the Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate-General in their home/residence country or at the designated Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate-General.  Travelers are advised to contact the nearest Royal Thai Embassy or Consulate-General to find out where they may apply for a visa to Thailand before departure.  For more information on contact details and locations of the Royal Thai Embassies and Royal Thai Consulates-General.

2.  Application for Visa

           2.1   Non-Immigrant Visa Category “B” (Business Visa) is issued to applicants who wish to enter the Kingdom to work or to conduct business.

          (1)   Foreigners who wish to work in Thailand must provide the following documents:

- Passport or travel document with validity of not less than 6 months.

- Completed visa application form.

- Recent passport-sized photograph (4 x 6 cm) of the applicant taken within the past 6 months.          - Evidence of adequate finance (20,000 Baht per person and 40,000 Baht per family).

- Letter of approval from the Ministry of Labour.  To obtain this letter, the applicant’s prospective employer in Thailand is required to submit Form WP3 at the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour Tel. 02-2452745, or at the Provincial Employment Office in his or her respective province. 
- Copy of Work Permit issued by the Ministry of Labour and alien income tax or Por Ngor Dor 91 (only in the case where applicant has previously worked in Thailand).

- Corporate documents of hiring company in Thailand such as:

                1) business registration and business license

                2) list of shareholders

                3) company profile

                4) details of business operation

                5) list of foreign workers stating names, nationalities and positions

                6) map indicating location of the company

                7) balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30 of the latest year)

               8) value-added tax registration (Por Por 20)

-  Document indicating the number of foreign tourists (for tourism business only), or document indicating export transactions issued by banks (for export business only).

N.B.

- An alien who receives a Non-Immigrant visa can work in Thailand once he or she is being granted a work permit.   An alien in violation of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) concerning taking up employment without work permit or the Royal Decree B.E. 2522 (1979) concerning holding employment in certain restricted occupations and professions shall be prosecuted and imprisoned or fined, or shall face both penalties.

- It is recommended that the applicant should apply for visa at the Thai Embassy/ Consulate in the country where he/she has the residence.

 

       (2)   Foreigners who wish to conduct business in Thailand must provide the following documents:

             - Passport or travel document with a validity of not less than 6 months.

             - Completed application form.

             - Recent passport-sized photograph (4 x 6 cm) photograph of the applicant taken within the past 6 months.

            - Evidence of adequate finance (20,000 Baht per person and 40,000 Baht per family) for the duration of stay in Thailand.

            - Letter from the applicant’s company indicating the applicant’s position, length of employment, salary and purpose of visit(s) to Thailand.

            - Documents showing correspondence with business partners in Thailand.

            - Evidence of financial status in the case where the applicant is self-employed.

            - Letter of invitation from trading or associated partners/companies in Thailand.

            - Corporate documents of associated partners/companies in Thailand such as:

            1) business registration and business license

            2) list of shareholders

            3) company profile

            4) details of business operation

            5) map indicating location of the company

            6) balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por

Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30) of the latest year

            7)  value-added tax registration (Por Por 20)

      (3)  Copies of company documents must be signed by the Board of Directors or authorised managing director and affix seal of company.

      (4)  Additional documents may be requested as and when necessary.  In the absence of a required document, applicant must provide a letter explaining the unavailability of such document.  Applicant must endorse on each and every page of the submitted copies of documentation.  Documents in foreign languages must be translated into Thai and should be notarized by notary organization or by the applicant’s diplomatic or consular mission.

     (5)  Holder of this type of visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days.  He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand.

           2.2   Non-Immigrant Visa category “B-A” (Business Approved Visa)

The granting of such visa to qualified applicants is under the jurisdiction of the Office of the Immigration Bureau in Bangkok.  The applicant’s associated company in which he or she will invest in or conduct business with may apply for this type of visa on behalf of the applicant at the Office of the Immigration Bureau.  Once the application is approved, the Immigration Bureau will advise the concerned Royal Thai Embassy or Royal Consulate-General via the Ministry of Foreign Affairs to issue the visa to the applicant.  The holder of this category “B-A” visa will be permitted to stay for a period of one year from the date of first entry into the Kingdom.

          2.3   Non-Immigrant Visa Category “IB” (Investment and Business Visa)

This visa is issued to foreign citizens employed to work on investment projects which are under the auspices of the Board of Investment of Thailand (BOI).  Such projects must be involved in or bring benefit to Thailand in the following ways:

- Export-promotion

- Increasing employment

- Utilising local raw materials

- Projects engaging the provinces

- Encouraging technology transfer to Thai nationals

- Not hindering existing domestic businesses

 

         2.4   Non-Immigrant Visa Category “B” (Teaching)

Foreigners who intend to take up employment as school teachers at the levels below university level in Thailand must submit the following required documents:

- Passport or travel document with validity of not less than 6 months

- Completed visa application form

- Recent passport-sized photograph (4 x 6 cm) of the applicant taken within the past 6 months.

- Letter of acceptance from employing institute or school in Thailand.

- Letter of approval from government agencies such as the Office of the Private Education Commission, the Office of the Basic Education Commission.

- Evidence of educational qualification such as diplomas or teaching certificates.

- School license or business registration, list of shareholders and school profile.

- Applicant’s resume.       

- Police certificate verifying that applicant has no criminal record or equivalents or letter issued by authorised agencies in applicant’s country. (The requirement of the submission of such police certificate is optional. The applicant must submit it if consular officer requests he/she to do so. This requirement is effective as from May 2007.)

3. Additional Information

               3.1 Upon entry into the Kingdom, applicant or his or her appointed representatives must apply for a work permit at the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, and Ministry of Labour in which the applicant will be obligated to pay income tax accordingly.  If the applicant’s associated company is located in the provinces, the applicant must apply at the Employment Office of that province.

              3.2 Applicant’s family members (i.e., spouse, parents and children who are unmarried and under 20 years old) are eligible to apply for a Non-Immigrant Visa (category “O”) and will be allowed to stay for a period of 90 days but no longer than 1 year.

             3.3 Foreign citizens who hold a Transit Visa (“TS”) or Tourist Visa

(“TR”) and wish to engage in business activities in Thailand may apply for a change of type of visa (e.g., from Tourist Visa to Non-Immigrant Visa) at the Office of the Immigration Bureau Office located at Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, Tel 0-2141-9889, www.immigration.go.th.  The granting of change of type of visa and extension of stay is at the discretion of the immigration officer.

 

4. One Stop Service Centre for Visas and Work Permits

             4.1 The One Stop Service Centre for Visas and Work Permits was established on 1 July 1997 by authority of the Regulations of the Office of Prime Minister promulgated on 30 June 1997.  The objective of this centre is to simplify visa extension and permit issuance procedures to create a good investment environment.  It aims to facilitate applications of visa extension and work permits (e.g., stay permission, re-entry permit, work permit). The Centre is located on Chamchuree Square Building, Floor 18, Phatumwan, Bangkok.

            4.2 Foreigners who are eligible to apply for visa extension and work permits at the One Stop Service Centre are:

            (1)  Foreigner who is an executive or expert with privileges accorded to them by the following laws:

                 - Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977)

                 - Petroleum Act B.E. 2514 (1971)

                 - Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979)

           (2)  Foreigner who is an investor.

                 -  If investing not less than 2 million Baht, he or she will be granted a 1 year permit.

                 -  If investing not less than 10 million Baht, he or she will be granted a 2 years permit.

           (3)  Foreigner who is an executive or expert.

                 -  Foreigner’s associated company should be registered with capital or possess asset of not less than 30 million Baht.

          (4)  Foreigner who is member of the foreign press must present a letter from the Ministry of Foreign Affairs and a copy of an ID Press Card issued by the Department of Public Relations.

          (5)  Foreigner who is a researcher or developer on science and technology. 

          (6)  Foreigner who is employed in a branch office of an overseas bank, foreign banking office of an overseas bank, provincial foreign banking office of an overseas bank or a representative office of foreign bank in which all offices are certified by the Bank of Thailand.

          (7)  Foreigner who works on the necessary and urgent basis for a period of no longer than 15 days.

          (8)  Foreigner who is an official of the representative office for foreign juristic persons concerning the International Trading Business and Regional Office of Transnational Corporation in accordance to the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).

          (9)   Foreigner who is an expert on information technology.

          (10) Foreigner who works at regional operating headquarters.

******************************************************************