บริการ

การตรวจลงตราสำหรับคนต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยพำนักได้ 1 ปี (Non-Immigrant Visa "O-A" Long Stay)

วีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี (Non-Immigrant "O-A")

สำหรับคนต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยพำนักได้ 1 ปี โดยไม่ประสงค์ประกอบอาชีพ

1.  คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา 
-   คนต่างด้าวทุกสัญชาติ อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(นับถึงวันยื่นคำร้อง)
-   ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
-   ไม่มีประวัติที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งต่อประเทศไทย และประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก
-    มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่ตนยื่นคำร้อง
-   ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคซิฟิลิส ระยะที่ 3
-    ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

2.  เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

-   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน

-   แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา (พร้อมรูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายภายนีระยะเวลาม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ชุด

-   แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว จำนวน 1 ชุด

-   สำเนาบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหนังสือรับรองรายได้หรือเงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท หรือมีบัญชีเงินฝากและรายได้/เงินบำนาญ (ต่อเดือน X 12) รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000บาท (กรณีแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากให้แสดงหนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย)  

** (หมายเหตุ: ผู้ร้องแสดงเพียงหลักฐานบัญชีเงินฝากหรือการมีรายได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศไทย)

-  ใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือจากประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก (ใบรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน)

-  ใบรับรองแพทย์จากประเทศที่ยื่นคำร้องที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่14 พ.ศ. 2535    (ใบรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

-  ในกรณีมีความประสงค์จะนำคู่สมรสเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรด้วย แต่คู่สมรสไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภท “O-A” ได้ ให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส โดย คู่สมรสจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” พำนักได้ 3 เดือน.

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

          5,000 บาทสำหรับใช้เดินทางได้หลายครั้ง (multiple entry) อยู่ได้คราวละ 1 ปี

4. คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติที่มีวีซ่า Non-Immigrant “O-A”

4.1 เมื่อเดินทางมาถึงผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่เข้าประเทศครั้งแรก และไม่อนุญาตให้ทำงาน

4.2 เมื่อเดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักร ต้องรายงานตนต่อเจ้าหน้าที่ ตม ทุกๆ 90 วัน

4.3 เมื่อพำนักในราชอาณาจักรใกล้จะครบ 1 ปี หากประสงค์จะพำนักอยู่ต่อไปอีก 1 ปี ให้ยื่นคำขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแสดงเอกสารหรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการมีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหนังสือรับรองรายได้/บำนาญ (โดยผ่านการรับรองจากสถานทูตของชาติตนแล้ว) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันปีละไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หากคู่สมรสขออยู่ต่อ ให้เตรียมเอกสารหลักฐานการสมรสมาแสดงด้วย
*********************************************************************************************************

 

 

Thailand Visa Information: Non-Immigrant Visa "O-A" (Long Stay)

This type of visa may be issued to applicants aged 50 years and over who wish to stay in Thailand for a period of not exceeding 1 year without the intention of working.

1. Eligibility

  • Applicant must be aged 50 years and over (on the day of submitting application).
  • Applicant not prohibited from entering the Kingdom.
  • Having no criminal record in Thailand and the country of the applicant’s nationality or residence.
  • Having the nationality of or permanent residence in the country where application is submitted.
  • Not having prohibitive diseases (Leprosy, Tuberculosis, drug addiction, Elephantiasis, third phase of Syphilis) as indicated in the Ministerial Regulation No. 14 B.E. 2535.
  • Employment in Thailand is prohibited.

 

 2. Required Documents

- Passport with validity of not less than 18 months.

- 3 copies of completed visa application forms.

- 3 passport-sized photos (4 x 6 cm) of the applicant taken within the past six months.

- A copy of personal profile

- A copy of bank statement showing a deposit of the amount equal to and not less than 800,000 Baht or an income certificate (an original copy) with a monthly income of not less than 65,000 Baht, or a deposit account plus a monthly income totaling not less than 800,000 Baht. Or having a deposit account and income/pension (per month X 12), a total of not less than 800,000 baht (in the case of showing a copy of the deposit account, showing the certificate from the bank.)

** (Note: in the financial evidence showing that the petitioner may provide proof of deposit accounts or income in the country of his or her country of residence, do not need to be a deposit account in Thailand.)

- A letter of verification issued from the country of his or her nationality or residence stating that the applicant has no criminal record (verification shall be valid for not more than three months and should be notarised by notary organs or the applicant’s diplomatic or consular mission).

- A medical certificate issued from the country where the application is submitted, showing no prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation No.14 (B.E. 2535) (certificate shall be valid for not more than three months and should be notarised by notary organs or the applicant’s diplomatic or consular mission).

- In the case where the accompanying spouse is not eligible to apply for the Category ‘O-A’ (Long Stay) visa, he or she will be considered for temporary stay under Category ‘O’ visa.  The marriage certificate must be provided as evidence and should be notarised by notary organs or by the applicant’s diplomatic or consular mission.

3. Visa fee

          5,000 Baht for multiple entries

4. Recommendations for foreigners with Non-Immigrant Visa “O-A”

           4.1 Upon arrival, holder of this type of visa will be permitted to stay in Thailand for 1 year from the date of first entry.

4.2 At the end of the 90-day stay, the foreigner must reports to the immigration officer in his or her residence area and report again every 90 days during his or her stay in Thailand.  The foreigner may reports to the police station if there is no immigration office in his or her residence area.

4.3 Foreigner who wishes to extend his or her stay shall submit a request for extension of stay at the Office of the Immigration Bureau with documented evidence of money transfer or a deposit account in Thailand or an income certificate showing an amount of not less than 800,000 Baht or an income certificate plus a deposit account showing a total amount of not less than 800,000 Baht.  A one-year extension of stay shall be granted at the discretion of the immigration officer to the foreigner as long as he or she meets the above requirements.

***********************************************************************