บริการ

การตรวจลงตราสำหรับคนต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยพำนักได้ 1 ปี (Non-Immigrant Visa "O-A" Long Stay)

การตรวจลงตราสำหรับคนต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยพำนักได้ 1 ปี  (Non-Immigrant Visa  “O-A” Long Stay)  


Non-Immigrant Visa  รหัส “O-A” (Long Stay)  เป็นการตรวจลงตราสำหรับคนต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์  ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อพักผ่อน  โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พำนักในประเทศไทย

 

1.   คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา

-   คนต่างด้าวทุกสัญชาติ อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นคำร้อง)

-   ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

-   ไม่มีประวัติที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งต่อประเทศไทย และประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก

-    มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่ตนยื่นคำร้อง

-   ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 

     โรคยาเสพติดให้โทษ โรคซิฟิลิส ระยะที่ 3

-    ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

 

2.  สถานที่ยื่นคำร้อง

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa  รหัส “O-A” (Long Stay)  สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่คนต่างด้าวมีสัญชาติหรือในประเทศที่มีถิ่นพำนักเท่านั้น

 

 เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

-   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน

-   แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา พร้อมรูปถ่าย และแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว จำนวน 3 ชุด (ขอรับแบบฟอร์มได้จากสถานทูตสถานกงสุล)

-   หลักฐานด้านการเงิน ได้แก่ สำเนาบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)   จำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท 

     หรือหนังสือรับรองรายได้/เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า  65,000 บาท 

     หรือมีบัญชีเงินฝากและรายได้/เงินบำนาญ (ต่อเดือน X 12)  รวมกันไม่น้อยกว่า  800,000 บาท  (กรณีแสดงสำเนาบัญชีเงินฝาก ให้แสดงหนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย)

(หมายเหตุ   ในการแสดงหลักฐานด้านการเงินนั้น ผู้ร้องอาจแสดงหลักฐานบัญชีเงินฝากหรือการมีรายได้ในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือประเทศที่มีถิ่นพำนักก็ได้  ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเงินฝากในประเทศไทย)

-  ใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือจากประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก (ใบรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน)

-  ใบรับรองแพทย์จากประเทศที่ยื่นคำร้องที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14

พ.ศ. 2535 (ใบรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

-  ในกรณีมีความประสงค์จะนำคู่สมรสเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรด้วย แต่คู่สมรสไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภท “O-A” (Long Stay) ได้  ให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส  ทั้งนี้ คู่สมรสจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” พำนักได้ 3 เดือน

3. ช่องทางการส่งใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศบ้านเกิดของตนหรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการอาคาร B ถ. แจ้งวัฒนะซอย 7 หลักสี่กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141 -9889

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

          Non-Immigrant Visa รหัส "O-A" (Long Stay) อายุวีซ่า 1 ปี ชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entries) ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

5. คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา  Non-Immigrant Visa  รหัส “O-A” (Long Stay)

          -  เมื่อคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว  รหัส  “O-A”  (Long Stay)  เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า   

          -   เมื่อเดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน จะต้องรายงานตนต่อเจ้าหน้าที่ และครั้งต่อไปต้องรายงานตนทุกๆ 90 วัน ซึ่งสามารถรายงานตนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ท้องที่ที่ตนพักอาศัย หรือกรณีที่ไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้รายงานที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่ตนพักอาศัย   

               การรายงานตนสามารถรายงานโดยส่งทางไปรษณีย์ได้ โดยปฏิบัติดังนี้  

(1) ส่งแบบฟอร์มการแจ้งที่กำหนด (แบบ ตม. 47) พร้อมด้วยสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว และหน้าที่ปรากฏการตรวจลงตราประทับขาเข้าครั้งล่าสุด  

(2) หากเป็นการแจ้งครั้งที่ 2 ขึ้นไป  ให้แนบใบตอบรับการแจ้งครั้งก่อนมาแสดงด้วย  

(3) สอดซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงบุคคลต่างด้าวผู้แจ้ง  

(4) ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 7 วันล่วงหน้าก่อนครบกำหนดทุก 90 วัน มายังงาน กก. 1 งานตรวจคนเข้าเมือง 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะส่งใบตอบรับการแจ้งให้แก่คนต่างด้าวผู้แจ้งไว้ใช้อ้างอิงในครั้งต่อไปด้วย

          -   เมื่อพำนักในราชอาณาจักรครบ 1 ปี หากประสงค์จะพำนักอยู่ต่อไป  ให้ยื่นคำขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยแสดงหลักฐานการโอนเงินหรือการมีเงินฝากในราชอาณาจักร จำนวนไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือหนังสือรับรองรายได้หรือบำนาญเดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันปีละไม่น้อยกว่า 800,000 บาท  การขยายเวลาหนึ่งปีจะได้รับอนุญาตตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต่อชาวต่างชาติ ตราบใดที่เขาหรือเธอมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

 

  

****************************

 

Thailand Visa Information: Non-Immigrant Visa "O-A" (Long Stay)

Non-Immigrant Visa “O-A” (Long Stay)

This type of visa may be issued to applicants aged 50 years and over who wish to stay in Thailand for a period of not exceeding 1 year without the intention of working.

1. Eligibility

  • Applicant must be aged 50 years and over (on the day of submitting application).
  • Applicant not prohibited from entering the Kingdom.
  • Having no criminal record in Thailand and the country of the applicant’s nationality or residence.
  • Having the nationality of or permanent residence in the country where application is submitted.
  • Not having prohibitive diseases (Leprosy, Tuberculosis, drug addiction, Elephantiasis, third phase of Syphilis) as indicated in the Ministerial Regulation No. 14 B.E. 2535.
  • Employment in Thailand is prohibited.

Apply this type of Visa at the Thai embassy or consulate general in the country where the alien has nationality or country Resident visa applicants only.

2. Required Documents

- Passport with validity of not less than 18 months.

- 3 copies of completed visa application forms.

- 3 passport-sized photos (4 x 6 cm) of the applicant taken within the past six months.

- A copy of bank statement showing a deposit of the amount equal to and not less than 800,000 Baht or an income certificate (an original copy) with a monthly income of not less than 65,000 Baht, or a deposit account plus a monthly income totaling not less than 800,000 Baht.

- Or having a deposit account and income / pension (per month X 12), a total of not less than 800,000 baht (in the case of showing a copy of the deposit account, showing the certificate from the bank.)

** (Note: in the financial evidence showing that the petitioner may provide proof of deposit accounts or income in the country of his or her country of residence, do not need to be a deposit account in Thailand.)

- A letter of verification issued from the country of his or her nationality or residence stating that the applicant has no criminal record (verification shall be valid for not more than three months and should be notarised by notary organs or the applicant’s diplomatic or consular mission).

- A medical certificate issued from the country where the application is submitted, showing no prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation No.14 (B.E. 2535) (certificate shall be valid for not more than three months and should be notarised by notary organs or the applicant’s diplomatic or consular mission).

- In the case where the accompanying spouse is not eligible to apply for the Category ‘O-A’ (Long Stay) visa, he or she will be considered for temporary stay under Category ‘O’ visa.  A marriage certificate must be provided as evidence and should be notarised by notary organs or by the applicant’s diplomatic or consular mission.

3. Channels to submit application

Applicant may submit their application at the Royal Thai embassy or Royal Thai Consulate-General in their home/residence country or at the Office of the Immigration Bureau in Thailand located on Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, Tel 0-2141-9889.

4. Visa fee

          5,000 Baht for multiple entries

          2,000 Baht for single entry

5. Recommendations for foreigners with Non-Immigrant Visa “O-A” (Long Stay) while staying in the Kingdom

            5.1  Upon arrival, holder of this type of visa will be permitted to stay in Thailand for 1 year from the date of first entry.

5.2  At the end of the 90-day stay , the foreigner must reports to the immigration officer in his or her residence area and report again every 90 days during his or her stay in Thailand.  The foreigner may reports to the police station if there is no immigration office in his or her residence area.

5.3  Foreigner may reports to the competent authority by post and should provide the following:

       - A report form (Tor Mor 47).

       - A copy of passport pages showing the foreigner’s photo, personal details, and the latest arrival visa stamp.    

      -  A copy of the previous receipt of acknowledgement. 

       - A self-addressed envelope with postage affixed.

      Such documents must be sent to the Immigration Division 1, 120 Moo 3, Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210 and must be submitted 7 days before the end of every 90-day period.  A receipt of acknowledgement will be given and should be used for future correspondence.

5.4  Foreigner who wishes to extend his or her stay shall submit a request for extension of stay at the Office of the Immigration Bureau with documented evidence of money transfer or a deposit account in Thailand or an income certificate showing an amount of not less than 800,000 Baht or an income certificate plus a deposit account showing a total amount of not less than 800,000 Baht.  A one-year extension of stay shall be granted at the discretion of the immigration officer to the foreigner as long as he or she meets the above requirements.

***********************************************************************