บริการ

กฏหมายของกระทรวงการต่างประเทศและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ

 

อ่านกฎหมายที่กระทรวงการต่างประเทศรักษาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ
  • ก่อนเปิดอ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader (Version 6 ขึ้นไป) ติดตั้งอยู่
                                  หากยังไม่มี ท่านสามารถ download ฟรีได้ ที่นี่  

 

 

 

 
กฎหมายที่กระทรวงการต่างประเทศรักษาการ

 

 

 

  พระราชบัญญัติ  การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗   (file size 293 kb)
  พระราชบัญญัติ  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓  (file size 299 kb)
  พระราชบัญญัติ  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2543   (file size 316 kb)
  พระราชบัญญัติ  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2541  (file size 300 kb)
  พระราชบัญญัติ  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. 2543   (file size 306 kb)
  พระราชบัญญัติ  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543 (file size 302 kb)
  พระราชบัญญัติ  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527 (file size 264 kb)
  พระราชบัญญัติ   การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓(file size 399 kb)
  พระราชบัญญัติ  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2522  (file size 298 kb)
  พระราชบัญญัติ  ความผิดบางประการเกี่ยวกับการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑  (file size 293 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเซีย พ.ศ. ๒๕๓๔  (file size 130 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕   (file size 117 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒  (file size 112 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐  (file size 120 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔  (file size 166 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔  (file size 119 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเซียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗  (ฉบับราชกิจจานุเบกษา file size 29 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่งเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๓๓   (file size 130 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗  (file size 118 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒  (file size 111 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔  (file size 124 kb)
  พระราชบัญญัติ  คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕  (file size 122 kb)
  พระราชบัญญัติ  จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘  (file size 404 kb)
  พระราชบัญญัติ   เอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑
(file size 523 kb, compatible with Acrobat Reader 5 up)
  พระราขบัญญัติ   เอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗  (file size 312 kb)
  พระราขกฤษฎีกา   จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗  (ฉบับราชกิจจานุเบกษา   ขนาดแฟ้มข้อมูล ๖๗ เคบี.)
  ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งและการหน้าที่ของพนักงานฝ่ายกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๓๖  (file size 450 kb)
  ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙  (file size 229 kb)
  ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  NEW!
(ฉบับราชกิจจานุเบกษา 71KB )
  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๒)   NEW!
(ฉบับราชกิจจานุเบกษา 40KB )
  ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. ๒๕๔๘  NEW!
(file size 328 KB, compatible with Acrobat Reader 5 up)
  ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. ๒๕๔๕
  (file size 249 kb, compatible with Acrobat Reader 5 up)
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว  (file size 563 kb)
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ มรดก  (file size 455 kb)
  ประมวลกฎหมายอาญา  (file size 1,185 kb)
  รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  (file size 1,132 kb)
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541  (file size 1,248)
  พระราชบัญญัติ  การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗  (file size 255 kb)
  พระราชบัญญัติ  การเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙  (file size 151 kb)
  พระราชบัญญัติ  การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  (file size 354 kb)
  พระราชบัญญัติ  การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(file size 843 kb, compatible with Acrobat Reader 5+)
  พระราชบัญญัติ   การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  (file size 848 kb)
  พระราขบัญญัติ  การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๔๒๒  (file size 340 kb)
  พระราชบัญญัติ   การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒  
(file size 380kb, compatible with Acrobat Reader 5 up.)
  พระราชบัญญัติ   ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  (Compatible with Acrobat Reader 5 up, file size 514 kb)
  พระราชบัญญัติ   คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒   (file size 836 kb)
  พระราชบัญญัติ   ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕  (file size 307 kb)
  พระราชบัญญัติ  จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘   แก้ไขล่าสุด!
  (file size 1,699 KB, Compatible with Acrobat Reader 5up)
  พระราชบัญญัติ   ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕    แก้ไขล่าสุด!
(file size 266 kb., compatible with Acrobat Reader 5 up)
  พระราชบัญญัติ   ธง พ.ศ. ๒๕๒๒  (file size 448 kb)
  พระราชบัญญัติ   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖  (file size 1,077 kb)
  พระราชบัญญัติ   ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕  (file size 570 kb)
  พระราชบัญญัติ   บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ (file size 311 kb)
  พระราชบัญญัติ   ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔  (file size 157 kb)
  พระราชบัญญัติ   ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ๒๕๓๙ (file size 368 kb)
  พระราชบัญญัติ   ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  (file size 858 kb)
  พระราชบัญญัติ   มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐  (file size 147 kb)
  พระราชบัญญัติ   รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  (file size 740 kb)
  พระราชบัญญัติ   เรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑  (file size 567 kb)
  พระราชบัญญัติ   ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(file size 258 kb, compatible with Acrobat Reader 5 up)
  พระราชบัญญัติ   สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  (file size 481 kb)
  พระราชบัญญัติ   ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒ (file size 162 kb)
  พระราชบัญญัติ   ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔
(file size 373 kb, compatible with Acrobat Reader 5 up)
  พระราชบัญญัติ   อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕   (file size= 489 kb)
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับราชกิจจานุเบกษา 181 KB)
  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(ฉบับราชกิจจานุเบกษา 3,455 KB)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(ฉบับราชกิจจานุเบกษา 65 KB)