บริการ

ทะเบียนราษฎร : การยื่นคำขอถือสัญชาติไทย สละสัญชาติไทย และการขอกลับคืนสัญชาติไทย >(Renunciation of Thai Nationality ,Instruction for Naturalization as a Thai)

การขอถือสัญชาติไทยตามสามี


หญิงต่างชาติซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งเป็นคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศก็ได้) หากต้องการมีสัญชาติไทยตามสามี มีเงื่อนไข ดังนี้
 

1. จดทะเบียนสมรสกับสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(หากจดทะเบียนสมรสกับสามีตามกฎหมายต่างประเทศ จะต้องไปจดทะเบียนรับรองฐานะแห่งครอบครัว ณ สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอก่อน)
2. หากยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามีในประเทศไทย ต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(มีหนังสือเดินทาง,ใบต่างด้าว หรือบัตรชนกลุ่มน้อย)
3. มีชื่อในทะเบียนบ้าน(ทร. 13 หรือ ทร. 14 )
4. สามีต้องประกอบอาชีพมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หากเป็นข้าราชการสามีต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำมาแสดง

หลักฐานสำเนาใบสำคัญการสมรส (แบบ คร .3)
 

• สำเนาทะเบียนการสมรส ( แบบ คร .2 หรือ คร .4) (หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างประเทศต้องจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แล้วนำหลักฐานทะเบียนสมรสต่างประเทศและทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวมาแสดง)
• กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นหญิงต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวให้ถ่ายภาพ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีอักษร หรือตราประทับไว้ ( ให้ผู้ขอ เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว และนำสำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว(ทร. 13 ) ดังกล่าวมาแสดง )
• กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นหญิงต่างด้าวมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้ว ให้ถ่ายภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหน้า 1 ถึงหน้า 6 และช่องรายการต่ออายุใบสำคัญฯ ครั้งสุดท้าย และสำเนาทะเบียนบ้าน (ทร. 14 )
• รูปถ่ายของผู้ขอฯ กับสามี ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 12 ภาพ
• เอกสารสำเนาสูติบัตรการเกิดของบุตรทุกคน พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 ภาพ
• ถ้าสามีรับราชการ ให้นำหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ยืนยันว่าปัจจุบันยังคงรับราชการในตำแหน่ง สังกัดมาแสดง
• หนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง หน้าที่การงาน และอัตราเงินเดือน
• ใบเสร็จรับเงินเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลปีที่ผ่านมา(แบบ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 )
• ให้นำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสามีเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาแสดงดังนี้
• สำเนาสูติบัตรการเกิด หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
• ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี ให้ถ่ายทั้งสองด้านอย่างชัดเจน
• สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน ( แบบ สด .1, สด .8, สด .9 หรือ สด .43 )
• สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน ( ให้ถ่ายอย่างชัดเจนทุกหน้า )
• ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของสามี ( ถ่ายทุกหน้าที่มีตราประทับ )
• สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล ( หากมี )
• ในกรณีที่บิดามารดาของสามีเป็นคนต่างด้าว ให้ถ่ายภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดามารดา หน้า 1 ถึงหน้า 6 และหน้าต่ออายุครั้งสุดท้ายมาแสดง
• บิดามารดาของสามีผู้ขอเป็นบุคคลสัญชาติไทย ให้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหน้า - หลัง บิดามารดาสามีผู้ขอถึงแก่กรรม ให้ถ่ายใบมรณบัตร
วิธีการยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามี

1. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (งาน 2 ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นผู้ดำเนินการ
2. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด(หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด) ซึ่งผู้ร้อง ฯ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
3. ผู้อยู่ในต่างประเทศให้ยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยต่อพนักงานทูต ในประเทศนั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-2252-5961
คำแนะนำระเบียบว่าด้วยการยื่นคำขอสละสัญชาติไทย

อาศัยอำนาจตามนัยกฎกระทรวง (พ.ศ.2510) ระเบียบปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2511) และตามระเบียบกรมตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 48 ซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 การยื่นคำขอสละสัญชาติไทย ให้ผู้ยื่นคำร้องฯ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
 

ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ผู้ยื่นคำขอซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น
ผู้ยื่นคำขออยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ทำการสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลในประเทศนั้น


1. การยื่นคำขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติตามสามี ตามความในมาตรา 13 ให้ยื่นคำขอตาม แบบ สช.1 พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
    1.1 ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส
    1.2 หลักฐานเอกสารที่แสดงว่ากฎหมายด้วยสัญชาติของสามีมีบทบัญญัติหรือยินยอมให้เข้าถือสัญชาติของสามีได้1
    1.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของผู้ร้องและสามี คนละ 6 รูป (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
    1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
    1.5 หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าหญิงผู้ขอเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาก่อน
          - สำเนาสูติบัตร/หนังสือรับรองการเกิด
          - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณีให้ถ่ายภาพทั้งสองด้านอย่างชัดเจน


2. การยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ให้ยื่นคำขอตามแบบ ส.ช.2 หรือด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
    2.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของผู้ขอ บิดา มารดา คนละ 6 รูป
    2.2 หลักฐานที่แสดงว่าอาจถือสัญชาติของบิดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือ หลักฐานการได้สัญชาติไทย ตามมาตรา 12 วรรค 2 หรือหลักฐานการได้สัญชาติอื่นแล้ว แล้วแต่กรณี
    2.3 สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาหรือหลักฐานการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของบิดา
    2.4 หลักฐานที่แสดงว่าเกิดในราชอาณาจักรไทย หรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน
          - สำเนาสูติบัตร
          - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือองค์การรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณีให้ถ่ายภาพทั้งสองด้านอย่างชัดเจน
          - สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน (แบบ สด.1 หรือ สด.8 หรือ สด.9)
          - สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน


3. หลังจากที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบเรื่องครบถ้วนแล้วจะดำเนินการสอบสวนปากคำผู้ร้อง และผู้ร้องจะต้องนำพยานบุคคลซึ่งยืนยันว่า ผู้ขอเกิดในประเทศไทยหรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อนมาสอบยืนยัน 2 ปาก


หมายเหตุ

ในการยื่นคำร้องฯ ให้นำหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมาแสดงให้ครบถ้วนทุกฉบับ จึงจะมายื่นคำร้องฯ ถ้าหากหลักฐานเอกสารฉบับใดมีครบจะไม่พิจารณารับคำร้องฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-2252-5961