บริการ

ร้องทุกข์

ร้องทุกข์


     ผู้ตกทุกข์หรือญาติของผู้ตกทุกข์สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้โดยผู้ตกทุกข์ที่อยู่ในต่างประเทศสามารถยื่นคำร้อง ขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ตนตกทุกข์อยู่ สำหรับญาติของผู้ตกทุกข์ สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ หรือยื่นคำร้อง Online ผ่านทางเว็ปไซต์นี้

   

 ยื่นคำร้อง Online [กรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต]ขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์

1. ผู้ร้องทุกข์ยื่น ใบคำร้อง และ เอกสารประกอบการร้องเรียนให้ครบถ้วน

2. ผู้ร้องทุกข์อธิบายเรื่องที่ตนตกทุกข์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด พร้อมเรื่องที่จะขอให้ช่วยดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

3. กองคุ้มครองฯ รับเรื่องและพิจารณาในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ และอธิบายขั้นตอนให้ผู้ร้องทราบ

4. กองคุ้มครองฯ แจ้งเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์มาร้องขอความช่วยเหลือ ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศ  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว หรือมีความคืบหน้าอย่างใด  กองคุ้มครอง ฯ จะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

    หมายเหตุ  หากพ้นกำหนด 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำร้องแล้ว และยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ ผู้ร้องทุกข์สามารถสอบถามความคืบหน้าได้ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 0-2575-1047 ถึง 49เอกสารประกอบการร้องเรียน


1. ขอใช้ช่วยติดต่อหรือติดตามหาญาติที่สูญหาย ถูกหลอก หรือ ถูกจับกุมในต่างประเทศ  

    สำหรับผู้มาร้องขอความช่วยเหลือ

    ก. สำเนาทะเบียนบ้าน      ข. สำเนาบัตรประชาชน

    สำหรับผู้ตกทุกข์ 

    ก. รูปถ่าย    ข. สำเนาบัตรประชาชน   ค. สำเนาทะเบียนบ้าน   ง. สำเนาหนังสือเดินทาง

    จ. ที่อยู่ล่าสุดในต่างประเทศ    ฉ. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์

 

2. ขอให้ช่วยเหลือในการจัดการศพหรือส่งอัฐิกลับประเทศ ตลอดจนทรัพย์สินและเงินอันพึงได้ของผู้เสียชีวิต 

    สำหรับผู้มาร้องเรียน

    ก. สำเนาทะเบียนบ้าน  ข. สำเนาบัตรประชาชน  ค. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้าเป็นสามี หรือภรรยา) ง. สูติบัตร (ถ้าเป็นบุตร)    * ในบางกรณีต้องมีเอกสารประกอบการร้องเรียนเพิ่มเติม

    ตัวอย่าง Download

        1. หนังสือมอบอำนาจ

        2. หนังสือรับรองการเป็นทายาทโดยชอบธรรม

        3. หนังสือให้ความยินยอม

    สำหรับผู้ตกทุกข์ 

    ก. สำเนาทะเบียนบ้าน  ข. สำเนาบัตรประชาชน  ค. หลักฐานการเสียชีวิต   ง. หนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการแทน

 

3. ขอให้ช่วยติดตามเงินเดือนค้างจ่าย เงินอันพึงได้ต่าง ๆ ของตนเอง    

    ก. สำเนาทะเบียนบ้าน   ข. สำเนาบัตรประชาชน  ค. หลักฐานการทำงาน  ง. หนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการแทน 

 

4. ขอให้ช่วยติดต่อส่งลูกเรือและเรือประมงไทยที่ถูกจับในต่างประเทศกลับประเทศ    

    ก. สำเนาทะเบียนบ้าน   ข. สำเนาบัตรประชาชน  ค. สำเนาการจดทะเบียนเรือ หมายเหตุ  1. การมีเอกสารและรายละเอียดครบถ้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ  การขาดเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นจะส่งผลต่อการช่วยเหลือและระยะเวลาในการดำเนินการ

2. การดำเนินการช่วยเหลือต้องอยู่ในขอบข่ายที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลักษณะเฉพาะหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของแต่ละกรณี

3. การดำเนินการจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นแก่กรณีที่เกี่ยวข้อง กับสวัสดิภาพและชีวิตของผู้ตกทุกข์ได้ยาก สำหรับกรณีอื่น ๆ จะมีการจัดลำดับความสำคัญตามลักษณะและผลกระทบของความเดือดร้อน