บริการ

ทำไมคนไทยในต่างแดนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร? การไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะเกิดประโยชน์แก่คนไทยในต่างประเทศอย่างไร? สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลานานการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะมีประโยชน์อย่างไร?

 

ทำไมคนไทยในต่างประเทศต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ?

     
  “หนึ่งเสียงจากแดนไกล
ช่วยเหลือประเทศไทย ให้ได้ผู้แทนที่ดี”
 
     

การเลือกตั้งเป็น “หน้าที่” ที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทย ที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็น ผ่านการลงคะแนนเสียง ต่อการเลือกผู้แทนที่จะมาทำงานให้ประชาชน และเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักของระบอบประชาธิปไตย รวมถึงจะเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง ไม่ให้ผู้อื่นมาสวมสิทธิแทนเราได้อีกด้วย


คำชี้แจง
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเรื่องการเลือกตั้ง สิทธิและหน้าที่ของคนไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้
หมวด 4 หน้าที่ของคนไทย
   มาตรา 72 บุคคลมีหน้าที่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
   มาตรา 87 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่งเสริม และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
   มาตรา 99 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
จะเกิดประโยชน์แก่คนไทยในต่างประเทศอย่างไร?

การมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือการแสดงการมีส่วนร่วมของอำนาจ 1 คะแนนเสียงที่ท่านมีอยู่ในมือ สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยได้อย่างมหาศาล ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นำไปสู่การรับรู้ถึงตัวตนของชุมชนคนไทยในต่างแดน ที่มีความสามารถในการช่วยพัฒนาประเทศไทยได้ และต่อยอดไปถึงการจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ จากทางการไทย ไปสู่ชุมชนไทยในต่างแดน
การที่คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ถือเป็นการเผยแพร่ความเป็นประชาธิปไตยของไทยให้ต่างชาติรับรู้ถึงการมีตัวตนของชุมชนไทยในต่างแดน เป็นการช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และส่งผลดีต่อภาพพจน์ประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย
นอกจากนี้ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้คนไทยในต่างแดน ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความเห็น ช่วยเหลือกัน ช่วยกันทำงาน เป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนไทยด้วยกัน และคนไทยกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ สร้างสายใยชุมชนคนไทยในประเทศนั้นๆ ให้เข้มแข็งขึ้น
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน
การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะมีประโยชน์อย่างไร?

สิ่งที่คนไทยซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานควรคำนึงถึงคือ การใช้สิทธิการเลือกตั้งจะเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ และถ้าหากคนไทยในต่างประเทศไม่ใช้สิทธินี้นอกจากจะถือว่าเป็นการ “นอนหลับทับสิทธิ” แล้ว อาจจะทำให้คนบางกลุ่มในประเทศไทยผลักดันให้มีการลดหรือตัดสิทธิการเลือกตั้งสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรไทยทั้งหมด โดยอาจจะอ้างถึงสาเหตุจากการที่ไม่มีการตอบรับเพียงพอจากคนไทยในต่างประเทศให้พอคุ้มกับงบประมาณที่ใช้ไป ซึ่งในภายหลังอาจจะบานปลายไปถึงการไม่รับรู้ถึงตัวตนและความสำคัญของชุมชนไทยในต่างประเทศได้ในอนาคต
สิทธิการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของประชาชนไทยนั้น เป็นสิทธิที่สามารถใช้และแสดงความเป็นเจ้าของได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าท่านได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศมาแล้วกี่ปีก็ตาม หรือไม่ได้กลับประเทศไทยเลยตั้งแต่ท่านได้เดินทางออกมา แต่ยังสามารถใช้สิทธิได้ตราบใดที่ยังถือสัญชาติไทยอยู่ และเป็นสิทธิอันมีค่า ซึ่งมีหลายประเทศที่ถึงแม้เป็นประเทศประชาธิปไตย แต่รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ ก็ไม่ได้จัดการเลือกตั้งให้ประชาชนได้ใช้สิทธินอกประเทศ
แม้ท่านไม่ทราบว่าจะเลือกใคร หรือรู้สึกว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวส.ส. ส.ว. หรือพรรคในประเทศไทยเพราะอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน แต่การใช้สิทธินั้น นอกจากเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอน และญาติมิตรที่ยังอยู่ในประเทศไทย และมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน เป็นการดูแลผลประโยชน์ของตัวท่านและครอบครัวญาติมิตร ทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังสามารถป้องกันสิทธิปัจจุบันและในอนาคตของตัวท่านเอง ลูกหลาน ญาติพี่น้องของท่าน และคนไทยคนอื่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศอีกด้วย


     
  “ถึงไม่ได้อยู่เมืองไทย
หนึ่งเสียงของคุณ มีส่วนเลือกสรรผู้แทน
เพื่อพัฒนาบ้านเกิด
และดูแลญาติพี่น้องของคุณ”