บริการ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคืออะไร?

 

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคืออะไร?

 

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพียงแต่เป็นการจัดการเลือกตั้งนอกประเทศไทย โดยมีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งให้
คนไทยทุกคน ที่มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ ตามที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลครอบคลุมถิ่นที่อยู่ของท่านในต่างประเทศจัดให้ โดยท่านต้องไปแสดงความจำนงใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตามวิธีการ ที่กำหนด


ที่มา: การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร สามารถมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรสามารถขอใช้ สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง รูปแบบการลงคะแนนเลือกตั้งในลักษณะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้ออกระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.นอกราชอาณาจักร และได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ เลือกตั้ง โดยกำหนดให้เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีอื่นใดเป็นการจัดการเลือกตั้งก็ได้ ตามความเหมาะสมของประเทศนั้น

ที่มา: ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” ขึ้นภายใต้กรมการกงสุล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541 ทำหน้าที่เสมือน กกต. จังหวัดในการประชาสัมพันธ์ การเตรียมการ การบริหารจัดการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การประสานงานและการติดตามพัฒนาทางการเมืองและการเลือกตั้ง

 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้บริหารจัดการเลือกตั้งนอกราช อาณาจักรไปแล้ว 7 ครั้ง คือ เมื่อ ปี 2543 (2 ครั้ง) ปี 2548 (1 ครั้ง) ปี 2549 (2 ครั้ง) ปี 2550 (1 ครั้ง) และ ปี 2551 (1 ครั้ง) ดังรายละเอียด ข้อมูลและสถิติการเลือกตั้ง ส.ส. และส.ว. ครั้งล่าสุด ดังนี้
 ข้อมูลและสถิติ - การเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร ปี 50
 
 ข้อมูลและสถิติ - การเลือกตั้ง ส.ว. นอกราชอาณาจักร ปี 51