บริการ

วิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

วิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 ก่อนจะทราบถึงวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำเป็นต้องทราบเงื่อนไขของการเลือกตั้ง 2 ข้อได้แก่


• ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคือใคร ?
   ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่น ไปทำงาน ไปศึกษาต่อ หรือ ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งและไม่สามารถกลับมาทันใช้สิทธิเลือกตั้งภายในประเทศ สามารถขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน


• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
3. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง


 ถ้าคุณมีคุณสมบัติที่ตรงกับข้อบังคับ 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณจะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
1. การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
    สามารถขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ โดยเลือกวิธีใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
    (1) ในกรณีที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ
 
   สามารถลงทะเบียนได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
    (2) ในกรณีที่ยังอยู่ในประเทศไทย (แต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง)
 
   สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (กกต. จังหวัด) โดยท่านต้องกรอกแบบคำร้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามข้อต่อไป


2. การยื่นคำร้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
    สามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอใช้สิทธิจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือ กกต. จังหวัด หรือดาวน์โหลดแบบคำร้อง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
    การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ ต้องแนบเอกสารหรือสำเนาเอกสารหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- หนังสือเดินทาง หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดย ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระ
3. กรอกข้อมูล
    เมื่อกรอกข้อมูลในแบบคำร้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเสร็จแล้ว ให้จัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือ กกต. จังหวัด โดยการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือ ทางโทรสาร หรือทำหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการแทน


 เมื่อท่านทำตาม 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว ท่านสามารถรอรับการประชาสัมพันธ์และการติดต่อจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ให้ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ทันที


 สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว และต้องการตรวจสอบว่าตนมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดย
1. สอบถามจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
2. กรณีไม่พบชื่อในบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ก่อนวันแรกของวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 5 วัน


ท่านต้องเตรียมตัวดังนี้


1. เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1.) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2.) หนังสือเดินทาง หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
3.) บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระ


2. ตรวจสอบวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 
เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนซึ่งดำเนินการได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1.) การลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง (คูหาลงคะแนน) เป็นการลงคะแนนโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งซึ่งอาจเป็นที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือสถานที่อื่นซึ่งเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยจะมีการตั้งคูหาและหีบบัตร
2.) การลงคะแนนทางไปรษณีย์ เมื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ กำหนดให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารคำแนะนำการใช้สิทธิเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเพื่อทำการลงคะแนนและผู้มีสิทธิจะต้องส่งเอกสารคืนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ภายในวันรับคืนที่กำหนดไว้
3.) วิธีอื่น เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่อาจจะกำหนดวิธีอื่น เช่น การจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่หรือสัญจรไปรับการลงคะแนนเลือกตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานหรือที่พักของแรงงานไทย วัดไทย หรือชุมชนที่มีคนไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น