บริการ

สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 

ธ.ค.-59
ประเภทการรับรอง   จำนวนคำร้อง   จำนวน
  นิติกรณ์เอกสาร  
การให้บริการ
นิติกรณ์เอกสาร
  ที่ได้รับ
(เรื่อง)
 ที่ผ่านการรับรอง
(ฉบับ)
 1. เอกสารปกติ 
(ฉบับ)
 2. เอกสารด่วน 
(ฉบับ)
Certified True Copy / รับรองสำเนาถูกต้อง    6,002 5,092 910
Seen At / รับรองการแปลภาษาอังกฤษ   11,360 10,020 1,340
ทราบ / รับรองการแปลภาษาไทย   2,247 2,242 5
รับรองลายมือชื่อ   10,315 7,076 3,239
แก้ไข   1 1 0
รวม 9,084 29,925 24,431 5,494

 

 

**************