บริการ

สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 

สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 

ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ประเภทการรับรองเอกสาร

จำนวนคำร้อง

จำนวนนิติกรณ์เอกสาร

การให้บริการ
นิติกรณ์เอกสาร

 

ที่ได้รับ
(เรื่อง)

 ที่ผ่านการรับรอง
(ฉบับ)

1.เอกสารปกติ

(ฉบับ)

2.เอกสารด่วน

(ฉบับ)

Certified True Copy /

รับรองสำเนาถูกต้อง 

 

79,364

 68,404

   10,960

Seen At / รับรองการแปลภาษาอังกฤษ

 

153,186

 136,701

   16,485

ทราบ / รับรองการแปลภาษาไทย

 

24,904

 24,756

   148

รับรองลายมือชื่อ

 

128,954

 90,050

   38,904

แก้ไข

 

13

9

   4

รวม

118,041

386,421

319,920

66,501