บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับรองนิติกรณ์เอกสารแปล

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับรองนิติกรณ์เอกสารแปล

·   คู่มือสำหรับประชาชนการรับรองนิติกรณ์เอกสารแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

·  คู่มือสำหรับประชาชนการรับรองนิติกรณ์เอกสารแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

·  คู่มือสำหรับประชาชนการรับรองนิติกรณ์เอกสารแปลจากภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

·  คู่มือสำหรับประชาชนการรับรองนิติกรณ์สำเนาเอกสาร

·  คู่มือสำหรับประชาชนการรับรองนิติกรณ์ลายมือชื่อของส่วนราชการ

·  คู่มือสำหรับประชาชนการรับรองนิติกรณ์ลายมือชื่อบุคคลในเอกสารเอกชน

·  คู่มือสำหรับประชาชนการรับรองนิติกรณ์ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

·  ภาคผนวก : ขั้นตอนและหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอการรับรองนิติกรณ์เอกสารประเภทต่าง ๆ