บริการ

หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

 
หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
 
 เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
- หนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรับรองการไป
  ประกอบพิธีฮัจญ์ 
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
- ถ้าผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ยึดระเบียบการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี แล้วแต่กรณี
 
ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีค่าธรรมเนียม 400 บาท และหนังสือเดินทาง
  มี อายุ 2 ปี