บริการ

บทบาท / หน้าที่


งานสัญชาติและนิติกรณ์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
2. แผนกกงสุล ของ สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
3. แผนกกงสุล ของ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ
4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา 

 


 

ภาพรวม

1. งานทะเบียนราษฎร 
    - การจดทะเบียนคนเกิด 
    - การจดทะเบียนคนตาย 

2. งานทะเบียนครอบครัว 
    - การจดทะเบียนสมรส
    - การจดทะเบียนหย่า
    - การจดทะเบียนรับรองบุตร 
    - การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
    - การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม 

3. งานสัญชาติ
    - การเข้าถือสัญชาติไทย 
    - การเสียสัญชาติไทย 
    - การขอกลับคืนสัญชาติไทย

4. งานความร่วมมือทางศาล 

5. งานการโอนตัวนักโทษ 

6. งานรับรองเอกสาร

 


หน้าที่


1. หน้าที่ตามกฎหมายภายไทย ดังนี้ 

1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 (ครอบครัว) 
       - กำหนดให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียนครอบครัว

1.2 พระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 
       - กำหนดให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นส่วนราชการเจ้าหน้าที่ ในการจดทะเบียนครอบครัวให้แก่คนไทย
         ในต่างประเทศทั่วโลกโดยได้ออกกฎกระทรวงการต่างประเทศขึ้นบังคับใช้ในปีเดียวกันด้วย

1.3 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
      - กำหนดให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นส่วนราชการเจ้าหน้าที่ โดยมีพนักงานทูตและกงสุลไทยเป็น
        นายทะเบียนสำหรับจดทะเบียนคนเกิด และจดทะเบียนคนตายสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

1.4 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 
      
- กำหนดหน้าที่บางประการให้กระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมที่มี
        ชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนและจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมในต่างประเทศงานการทะเบียนราษฎร
        และการทะเบียนครอบครัวตามที่กฎหมายกำหนดนี้ 

        เมื่อปฏิบัติในต่างประเทศแล้ว (โดย สอท.หรือ สกญ.) ต้องรายงานเข้ามายังกระทรวงการต่างประเทศ
        เพื่อพิจารณาส่งต่อไปให้สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์รวมอีกต่อหนึ่ง

1.5 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 
      
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2510 แต่งตั้งให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็น
        พนักงานทูต หรือ กงสุลไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508


1.6 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตาม
      คำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527
      
- กฏหมายฉบับนี้ได้กำหนดวิธีการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามคำพิพากษาคดีอาญา
        ซึ่งอาจเป็นทั้งตามคำพิพากษาของศาลไทยหรือของศาลต่างประเทศทุกเรื่อง เมื่อติดต่อขอความร่วมมือ
        ซึ่งกันและกันจะต้องติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศเสมอ

1.7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
      - การติดต่อขอความร่วมมือระหว่างศาลไทยกับศาลต่างประเทศในเรื่องทางอาญาและทางแพ่ง เช่น
        - การส่งคำคู่ความการสืบพยาน ฯลฯ

      - ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอจากฝ่ายใดจะต้องดำเนินการผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 
        หน้าที่ตามสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ
        ในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาคดีอาญา

      - การติดต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศภาคี ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอความร่วมมือจากฝ่ายใด
        จะต้องติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
        สอท./สกญ.เป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้มีพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
        ในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527 รองรับอยู่

 

2. หน้าที่ในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีทางการทูตสนธิสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศที่ไทย
    ทำไว้กับประเทศต่าง ๆ 

 

หน้าที่ด้านนิติกรณ์ (Legalization) 

- สำหรับงานด้านนิติกรณ์ (Legalization) ยังไม่มีกฎหมายภายในรองรับ หรือกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้
  แต่เป็นการทำตามหลักปฏิบัติระหว่างประเทศเช่นกัน

- การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับในตำแหน่งหน้าที่
  รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ 
   - เอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้
   - นิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน

- การรับรองเอกสารเป็นระบบสากลที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้กำหนดขี้นแต่เป็นประเพณีที่นานาชาติ
  ปฏิบัติระหว่างกัน

- กองสัญชาติฯ เป็นหน่วยประสานงานเบื้องต้น /เป็นตัวกลางประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและ
  สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สำนักอัยการสูงสุด และกับ สอท.หรือ
  สกญ.ต่างประเทศในประเทศไทยด้วย

- ปัจจุบันคนไทยได้เดินทางไปติดต่อ/หรือไปทำงานที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจำนวนมากขึ้น
  งานทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัวจึงเพิ่มขึ้น

- การติดต่อทางการค้าและเศรษฐกิจกับต่างประเทศมีมากขึ้น การรับรองเอกสารการพาณิชย์
  จึงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและอาจเกิดกรณีโตแย้งสิทธิหรือการเป็นความฟ้องร้องกันมากขึ้น

- ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศเร่งพัฒนางานด้านสัญชาติ การทะเบียน และการรับรอง
  นิติกรณ์เอกสารให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงพัฒนา
  การให้บริการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชน
  พร้อมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศโดยรวม

 

 

*********************